Newsy

Regulamin konkursu: Wygraj zestaw Rebelhorn Rebel Lady

Regulamin konkursu: Wygraj zestaw Rebelhorn Rebel Lady

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki konkursu „Wygraj zestaw Rebelhorn Rebel Lady" (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  – Organizator: POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729
  Uczestnik: osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
  – Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  – Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  – Konkurs: akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  – Regulamin: niniejszy dokument.
 3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszego zdjęcia ze standem reklamowym Rebelhorn umieszczonym na stoisku Speed Ladies podczas trwania targów Warsaw Motorcycle Show 2024 w Nadarzynie
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§2. Okres trwania i zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na stronie na Facebooku ‘Rebelhorn Polska’ do dnia 24.03.2024 g. 23:59. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu wykonają zadanie konkursowe.
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właścicieli serwisów Facebook.
 5. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

§3. Przebieg konkursu

 1. Aby przystąpić do konkursu należy:
  –  zapoznać się z regulaminem konkursu
  –  dodać w komentarzu do posta konkursowego na stronie na Facebooku Rebelhorn Polska zdjęcie ze standem reklamowym Rebelhorn umieszczonym na stoisku Speed Ladies podczas trwania targów Warsaw Motorcycle Show 2024 w Nadarzynie
 2. W konkursie można wziąć udział tylko raz.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród

 1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę:Zestaw Rebelhorn Rebel Lady, w którego skład wchodzą kurtka Rebelhorn Rebel Lady oraz spodnie Rebelhorn Rebel Lady
 2. Ostateczny wybór najlepszego zdjęcia zostanie dokonany w dn. 06.05.2024 r. przez jury składające się z 3 pracowników działu marketingu Powerbike SA powołanych przez organizatora.
 3. Jury w drodze głosowania wybierze zwycięzcę, którego odpowiedź uzna za najciekawszą, według własnych preferencji.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
 5. Zwycięzcami konkursu zostanie jeden uczestnik, który zamieści najciekawsze zdjęcie pod postem konkursowym
 6. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani w forie odpowiedzi na ich komentarz ze zdjęciem do dnia 27.03. Na zgłoszenie zwycięzców (wiadomość prywatna z podaniem adresu dostawy) organizator czeka do dnia 29.03.2024 r. Dostawa odzieży nastąpi w terminie podanym przez Organizatora konkursu.
 7. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
 8. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny.
 9. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku przez firmę POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729 w celu jego umieszczania i publikowania:
  –  na stronie www.dobresklepymotocyklowe.pl
  –  na profilach społecznościowych firmy (FB, Instagram, Snapchat, Twitter, itp.)
  –  na materiałach marketingowych (grafiki, banery, vouchery, ulotki itp.).

§5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs SPEED LADIES".
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Czytaj dalej

Dlaczego motocykl jest najlepszy do dojeżdżania do pracy?
Regulamin Konkursu: Wygraj zestaw Rebelhorn RANGE

Zostaw komentarz

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.