Newsy

Regulamin Konkursu: Wygraj zestaw Rebelhorn RANGE

Regulamin Konkursu: Wygraj zestaw Rebelhorn RANGE

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki konkursu „Wygraj zestaw Rebelhorn RANGE" (zwanego dalej "Konkursem")
 2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
  – Organizator: POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729
  – Uczestnik: osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
  – Kodeks cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  – Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
  – Konkurs: akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
  – Regulamin: niniejszy dokument.
 3. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na pytanie „Jaki powinien być idealny zestaw motocyklowy do jazdy w typie adventure?”
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

§2. Okres trwania i zasady Konkursu

 1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia na kanale YT LucZyn i w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl do dnia 30.04.2024 g. 23:59. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w trakcie trwania konkursu wykonają zadanie konkursowe. 
 3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Organizator informuje, że Konkurs, nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właścicieli serwisów WebAnkieta ani YouTube. 
 5. Serwisy WebAnkieta i YouTube nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu. 
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

§3. Przebieg konkursu

 1. Aby przystąpić do konkursu należy:
  – zapoznać się z regulaminem konkursu
  – podać dane kontaktowe
  – odpowiedzieć na pytanie konkursowe.
 2. W konkursie można wziąć udział tylko raz.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród

 1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody:
  – I zestaw odzieży motocyklowej Rebelhorn RANGE (kurtka i spodnie)
  – II rękawice motocyklowe Rebelhorn RANGE
  – III rękawice motocyklowe Rebelhorn RANGE
 2. Ostateczny wybór najlepszej odpowiedzi zostanie dokonany w dn. 06.05.2024 r. przez jury składające się z 3 pracowników działu marketingu Powerbike SA powołanych przez organizatora.
 3. Jury w drodze głosowania wybierze zwycięzcę, którego odpowiedź uzna za najciekawszą, według własnych preferencji.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.
 5. Zwycięzcami konkursu zostanie troje uczestników, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 6. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na podany w zgłoszeniu adres e-mail do dn. 12.05.2024 . Na zgłoszenie zwycięzców (wiadomość prywatna z podaniem adresu dostawy) organizator czeka do dnia 10.06.2024 r. Dostawa odzieży nastąpi w terminie podanym przez Organizatora konkursu.
 7. Zwycięzcom konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.
 8. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny.
 9. Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na rejestrowanie swojego wizerunku przez firmę POWERBIKE SA, ul.Batorowska20 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo NIP: 7811756729 w celu jego umieszczania i publikowania:
  – na stronie www.dobresklepymotocyklowe.pl
  – na profilach społecznościowych firmy (FB, Instagram, Snapchat, Twitter, itp.)
  – materiałach marketingowych (grafiki, banery, vouchery, ulotki itp.).

§5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Konkurs adventure".
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Czytaj dalej

Regulamin konkursu: Wygraj zestaw Rebelhorn Rebel Lady
Rebelhorn Hunter II: klasyczna kurtka motocyklowa po nowemu?

Zostaw komentarz

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.