Regulamin programu 5 lat ochrony

§1

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin Programu 5 Lat Ochrony”) określa warunki oraz zasady korzystania z usługi Programu „5 Lat Ochrony” (dalej także jako „Program”) za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

§2

Wszystkie terminy pisane wielką literą użyte w Regulaminie Programu 5 Lat Ochrony mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu Internetowego, chyba że z Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony wynika inaczej.

§3

 1. Celem Programu jest udzielenie Uczestnikom Programu 5-letniej ochrony (dalej jako „Ochrona”) dotyczącej produktów wskazanych według grup produktów w Załączniku nr 1 do Regulaminu 5 Lat Ochrony zakupionych za pośrednictwem jednego z punktów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego – dalej jako „Sklep” (dalej jako „Produkt Objęty Programem”) na zasadach i po spełnieniu warunków przewidzianych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony. W ramach Ochrony:
  - w przypadku wystąpienia w danym Produkcie Objętym Programem wady fizycznej powstałej z winy producenta Produktu Objętego Programem (dalej jako „Wada”) w okresie trwania Ochrony przy jednoczesnym braku po stronie Uczestnika Programu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi z powodu ich wygaśnięcia w odniesieniu do tego produktu, Uczestnik Programu może uzyskać uprawnienia opisane w § 5 Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony, na zasadach tam wskazanych;
  - w przypadku utracenia lub zniszczenia Produktu Objętego Programem będącego rezultatem wypadku drogowego bądź utraty związanej z jego kradzieżą (dalej jako „Zdarzenie”) w okresie trwania Ochrony, Uczestnik Programu może uzyskać, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony, rabat na zakup nowego produktu z tego samego asortymentu, po cenie obniżonej o 50% w stosunku do ceny brutto oferowanej w Sklepie Internetowym (dalej jako „Rabat”).
 2. Okres 5 lat trwania Ochrony liczy się od dnia zakupu Produktu Objętego Programem.
 3. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści i uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
 4. Uczestnik Programu może dokonać rejestracji danego Produktu Objętego Programem w Programie wyłącznie jeden raz.
 5. Ochronie podlegają wyłącznie produkty zakupione w pełnej cenie katalogowej (tj. bez jakiegokolwiek rabatu)

§4

 1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu jest:
  - rejestracja Produktu w terminie 14 dni od dnia nabycia danego Produktu Objętego Programem (dalej jako „Rejestracja Produktu”),
  - zgłoszenie Wady w terminie 14 dni od dnia powstania Wady lub zgłoszenie Zdarzenia w którym nastąpiło uszkodzenie produktu nie później niż 21 dni od zajścia Zdarzenia.
 2. Dokonanie Rejestracji Produktu następuje wskutek dokonania przez Uczestnika Programu kolejno następujących czynności:
  - wybór danego rodzaju Produktu Objętego Programem,
  - wskazanie daty zakupu Produktu Objętego Programem,
  - wskazanie numeru Dowodu Zakupu Produktu Objętego Programem,
  - wybór punktu, w którym dokonano zakupu Produktu Objętego Programem,
  - wskazanie ceny brutto zakupionego Produktu Objętego Programem,
  - wskazanie niezbędnych danych (imię i nazwisko/firma/nazwa oraz adres poczty elektronicznej),
  - potwierdzenie Rejestracji Produktu.
 3. Przy dokonywaniu Rejestracji Produktu Sprzedawca umożliwia Uczestnikowi Programu zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia dokonanie Rejestracji Produktu.
 4. W terminie 3 dni od dnia dokonania Rejestracji Produktu zgodnie z ust. 2 powyżej, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania Rejestracji, co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Uczestnika Programu, lub informację o jej odrzuceniu. Odrzucenie Rejestracji może wynikać jedynie z przyczyn obiektywnych takich jak wadliwe wypełnienie formularza czy niespełnienie warunków uczestnictwa w Programie określonych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony (w szczególności zaś przekroczenie 14-dniowego terminu na Rejestrację Produktu).

§5

 1. W przypadku wystąpienia Wady zarejestrowanego Produktu Objętego Programem, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jej zgłoszenia Sprzedawcy drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powstania Wady. Do zgłoszenia Uczestnik Programu powinien załączyć (jako skan lub zdjęcie w powszechnie używanym formacie umożliwiającym otworzenie i zapisanie treści w normalnym toku czynności) co najmniej następujące dokumenty:
  - Dowód Zakupu Produktu Objętego Programem,
  - zdjęcie/a uszkodzonego Produktu Objętego Programem pozbawione wizerunku jakichkolwiek osób lub inny dowód uszkodzenia Produktu Objętego Programem zawierający wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację Produktu Objętego Programem oraz wskazujący na rodzaj Wady i przyczyny jej powstania, pozbawiony jednak jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii.
 2. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Następnie w ciągu 14 kolejnych dni, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – informację o negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w w/w terminie zgłoszenie poczytuje się za rozpatrzone pozytywnie. Decyzja Sprzedawcy w zakresie zgłoszenia jest ostateczna.
 3. W terminie na rozpatrzenie zgłoszenia Sprzedawca może żądać od Uczestnika Programu przesłania, na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji, zgłoszonego Produktu Objętego Programem, celem zbadania, czy wystąpiła Wada, jeżeli ocena tego nie jest możliwa w oparciu o przedstawione przez Uczestnika Programu dowody. W takim przypadku termin na rozpatrzenie Zgłoszenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia Produktu Objętego Programem Sprzedawcy. Koszty przesyłki i odesłania Produktu Objętego Programem w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia poniesie Sprzedawca, zaś w przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia Uczestnik Programu. W przypadku nieprzesłania Produktu Objętego Programem przez Uczestnika w określonym powyżej terminie zgłoszenie poczytuje się za rozpatrzone negatywnie.
 4. Negatywne rozpatrzenie zgłoszenia musi być należycie uzasadnione i wynikać z obiektywnej przyczyny, w tym zwłaszcza z niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony, w szczególności zaś wskutek niewykazania powstania Wady.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Produkt Objęty Programem zostanie naprawiony przez Sprzedawcę w zakresie Wady objętej zgłoszeniem. Po otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Uczestnik Programu powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji lub od dnia upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej , przesłać na swój koszt zgłoszony Produkt Objęty Programem na adres siedziby Sprzedawcy (jeżeli go posiada – nie dotyczy przypadku kradzieży produktu). Sprzedawca odeśle Produkt Objęty Programem na koszt Uczestnika Programu na adres, z którego został on nadany (chyba że Uczestnik programu wskazał inny adres przy okazji składania Zgłoszenia) w następujących przypadkach:
  - gdy badanie Produktu Objętego Programem przesłanego przez Uczestnika Programu wykaże, iż Wada nie występuje lub,
  - że pomiędzy dokonaniem zgłoszenia a doręczeniem Produktu Objętego Programem Sprzedawcy nastąpiło pogłębienie Wady wskutek innych czynników niż wadliwość wykonania Produktu Objętego Programem przez producenta.
 6. Wada zostanie usunięta, zgodnie z ust. 5 powyżej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Produktu Objętego Programem Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca może wydłużyć w/w termin o kolejne 30 dni, o czym poinformuje Uczestnika Programu drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca uzna, że naprawa Produktu Objętego Programem jest niecelowa, zaoferuje Uczestnikowi Programu – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu, w terminie określonym w ust. 6 powyżej - rabat nieprzekraczający 50 % ceny brutto ceny produktu zarejestrowanego w Programie na jeden nowy produkt odpowiadający rodzajowo zgłoszonemu Produktowi Objętemu Programem, wybrany przez Uczestnika Programu z listy produktów przesłanej wraz z taką ofertą. Informację o wyborze konkretnego produktu z listy, Uczestnik Programu prześle zwrotnie Sprzedawcy w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania oferty rabatu drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powyżej. W przypadku opisanym w niniejszym ust. 7, własność obarczonego Wadą Produktu Objętego Programem przechodzi na Sprzedawcę.
 8. Naprawiony Produkt Objęty Programem lub produkt nabyty przez Uczestnika Programu zgodnie z ust. 7, jest wysyłany przez Sprzedawcę, na jego koszt, Uczestnikowi Programu na adres, z którego został on nadany celem dokonania naprawy, chyba że Uczestnik Programu wskazał inny adres przy okazji składania Zgłoszenia. Naprawiony Produkt oraz produkt nabyty zgodnie z ust. 7 nie może ponownie być ponownie zgłoszony do Programu.
 9. Uczestnikowi Programu w związku z wystąpieniem Wady nie przysługują inne świadczenia ze strony Sprzedawcy aniżeli te wskazane w ust. 5 i ust. 7 powyżej. W szczególności, lecz nie wyłącznie, nie może on żądać zwrotu ceny zgłoszonego Produktu Objętego Programem w całości lub części, odstąpić od umowy, na mocy której nabył Produkt Objęty Programem, lub żądać wymiany Produktu Objętego Programem na nowy.
 10. Zgłoszony Produkt Objęty Programem, który został naprawiony w ramach Ochrony nie podlega Ochronie.
 11. Ochronie nie podlegają, w szczególności, lecz nie wyłącznie, następujące wady Produktu Objętego Programem:
  - uszkodzenia mechaniczne Produktu Objętego Programem,
  - naturalne zużycie Produktu Objętego Programem,
  - wady jawnie widoczne w dniu wydania Produktu Objętego Programem nabywcy,
  - uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji Produktu Objętego Programem,
  - niewygoda Produktu Objętego Programem, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,
  - wady membrany jako materiału, który z czasem traci właściwości,
  - wady, do których powstania w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się używanie Produktu Objętego Programem niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§6

 1. W przypadku wystąpienia Zdarzenia dotyczącego zarejestrowanego Produktu Objętego Programem, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jego zgłoszenia Sprzedawcy drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl, niezwłocznie, nie później niż 21 dni od dnia zajścia Zdarzenia. Do zgłoszenia Zdarzenia Uczestnik Programu powinien załączyć (jako skan lub zdjęcie w powszechnie używanym formacie umożliwiającym otworzenie i zapisanie treści w normalnym toku czynności) co najmniej następujące dokumenty:
 2. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania zgłoszenia Zdarzenia. Następnie w ciągu 5 kolejnych Dni Roboczych, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – informację o udzieleniu Rabatu lub o odmowie jego udzielenia. Odmowa udzielenia Rabatu musi być należycie uzasadniona i wynikać z obiektywnej przyczyny, w tym zwłaszcza z niespełnienia któregokolwiek z warunków uzyskania Rabatu określonych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony, w szczególności zaś wskutek niewykazania zajścia Zdarzenia odpowiednimi dokumentami.
 3. W przypadku uszkodzenia Produktu Objętego Programem w wyniku Zdarzenia udzielony przez Sprzedawcę Rabat może być przez Uczestnika Programu wykorzystany wyłącznie na odtworzenie uszkodzonego bądź utraconego Produktu Objętego Programem, z zastrzeżeniem, że Zdarzenie dotyczące tegoż Produktu Objętego Programem będzie miało miejsce nie później niż 2 lata od daty jego zakupu widniejącej na Dowodzie Zakupu.
 4. Uczestnik Programu nie ma możliwości uzyskania równowartości Rabatu w gotówce.
 5. W przypadku woli wykorzystania Rabatu na zakup Produktu Objętego Programem, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest wyższa od ceny brutto Produktu uszkodzonego lub utraconego, Uczestnik Programu otrzyma zniżkę na zakup tego Produktu Objętego Programem w wysokości rabatu kwotowego, jaki otrzymałby w przypadku zakupu Produktu Objętego Programem tej samej marki oraz o tych samych parametrach, jak Produkt Objęty Programem uszkodzony bądź utracony.

§7

 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony, Regulamin Programu 5 Lat Ochrony stanowi zaś integralny załącznik Regulaminu Serwisu Internetowego.
 1. Regulamin Programu 5 Lat Ochrony dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: dobresklepymotocyklowe.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 1. W przypadku zmian w Regulaminie Serwisu Internetowego, w tym w Regulaminie Programu 5 Lat Ochrony, do Produktów Objętych Programem zarejestrowanych przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego o treści dotychczasowej.
 1. Regulamin Programu 5 Lat Ochrony stosuje się wyłącznie do produktów zarejestrowanych po jego wejściu w życie.

Lista załączników do Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony:

 1. Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych Programem