Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę "Powerbike” spółka akcyjna z siedzibą w Dąbrowie /adres: ul. Batorowska 20, 62-070 Dopiewo/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000398622, posiadającą NIP: 7811756729 oraz REGON: 634638849 o kapitale zakładowym 1.737.500,00 zł opłaconym w całości, kontaktowy adres e-mail: kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl(dalej jako „Powerbike”) za pośrednictwem prowadzonego przez Powerbike serwisu internetowego pod adresem: dobresklepymotocyklowe.pl oraz zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) – dalej jako „Ustawa”.

§2 Definicje

Poza pojęciami określonymi w treści innych postanowień, na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Hasło – dowolny ciąg znaków wybranych przez Klienta jako zabezpieczenie Konta.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Internetowego lub korzysta z Nieodpłatnych Usług – na zasadach określonych w Regulaminie i przepisach prawa.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. ze zm.).
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Powerbike w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 6. Konto – elektroniczny obiekt modelu danych reprezentujący Klienta, utworzony przez Powerbike na rzecz Klienta w drodze Rejestracji.
 7. Login – dowolny ciąg znaków wybranych przez Klienta jako identyfikator Konta danego Klienta.
 8. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Powerbike za pośrednictwem poczty elektronicznej na zamówienie Klienta, polegająca na cyklicznym otrzymywaniu od Powerbike treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o ofercie Powerbike oraz promocjach i akcjach marketingowych prowadzonych przez Serwis.
 9. Nieodpłatne Usługi – nieodpłatne usługi świadczone przez Powerbike drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy.
 10. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Powerbike dostępny na stronie: dobresklepymotocyklowe.pl.
 11. Polityka Cookies – dokument zawierający informacje na temat polityki Powerbike w zakresie plików cookies dostępny na stronie: dobresklepymotocyklowe.pl.
 12. Program „Assistance” – jedna z Nieodpłatnych Usług, której zasady określa Regulamin Programu „Assistance” dostępny na stronie: dobresklepymotocyklowe.pl, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 13. Program „5 lat gwarancji” – jedna z Nieodpłatnych Usług, której zasady określa Regulamin Programu „5 lat gwarancji” dostępny na stronie: dobresklepymotocyklowe.pl, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzająca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca Na Prawach Konsumenta – jednoosobowy Przedsiębiorcy zawierający umowę, która jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. Rejestracja – procedura zakładania i aktywacji Konta przez Klienta.
 17. Serwis Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Powerbike pod adresem: dobresklepymotocyklowe.pl.
 18. Umowa Zawarta Na Odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

§3 Postanowienia ogólne

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od momentu podjęcia pierwszej czynności w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności prowadzącej do korzystania z Nieodpłatnych Usług, chyba że dane postanowienie Regulaminu dla związania nim wymaga dodatkowej czynności, w tym w szczególności doręczenia Regulaminu Klientowi.
 2. Klient jest zobowiązany korzystać z Serwisu Internetowego, w tym w szczególności korzystać z Nieodpłatnych Usług, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem. Za niedozwolone uznaje się w szczególności dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym i/lub naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 3. Powerbike niniejszym informuje, iż z korzystaniem przez Klienta z Serwisu Internetowego, w tym w szczególności z korzystaniem z Nieodpłatnych Usług, związane są – analogicznie jak w przypadku wszelkich tego typu usług świadczonych drogą elektroniczną - w szczególności następujące, potencjalne zagrożenia:
  a. otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam),
  b. możliwość działania złośliwego oprogramowania, w tym w szczególności lecz nie wyłącznie wirusów komputerowych,
  c. możliwość łamania zabezpieczeń w celu uzyskania osobistych i poufnych informacji,
  d. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego,
  e. możliwość instalacji oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w sieci Internet bez wiedzy i zgody Użytkownika,
  f. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.
 4. Powerbike identyfikuje powyższe zagrożenia jako potencjalne, informując przy tym Klientów o możliwości ich zaistnienia, pomimo dołożenia przez Powerbike staranności w zabezpieczeniu jego systemów informatycznych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 5. Powerbike nie odpowiada za zakłócenia w działaniu Serwisu Internetowego, w tym w szczególności w zakresie korzystania z Nieodpłatnych Usług, jak również za niemożliwość uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego spowodowane przez przyczyny niezależne od Powerbike, w tym między innymi:
  a. awarie techniczne sprzętu serwerowego używanego do obsługi Serwisu Internetowego lub którychkolwiek jego elementów;
  b. zdarzenia o charakterze siły wyższej, przez którą należy rozumieć niezależne od woli Powerbike i Klienta zdarzenia, których wystąpienia i skutków nie można było wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają lub w sposób istotny utrudniają korzystanie z Serwisu Internetowego, takie jak wojny, pożary, epidemie, zamieszki, powszechne awarie systemów komputerowych lub sieciowych, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe etc.;
  c. działanie osób trzecich, w szczególności choć nie wyłącznie w postaci ataków hakerskich na Serwis Internetowy albo Konta;
  d. nieprawidłowe działanie serwisów i systemów należących do osób trzecich, z którymi Serwis Internetowy się komunikuje lub integruje w tym w szczególności, choć nie wyłącznie serwery mailowe, serwery na których przechowywane są dane, systemy obsługujące płatności.
 6. Postanowienia ust. 5 powyżej, z wyjątkiem lit. b., nie znajdują zastosowania w stosunku do Konsumentów.
 7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Powerbike zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Informacje na temat polityki Powerbike w zakresie plików Cookies zawarte są w Polityce Cookies.

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym w szczególności do korzystania z Nieodpłatnych Usług koniecznym jest spełnienie poniższych wymogów technicznych:
  a. posiadanie dostępu do stacji komputerowej lub urządzenia mobilnego spełniającego co najmniej następujące warunki:
  – procesor 1.5 Ghz,
  – ii. 512 MB RAM (rekomendowane 2GB),
  – 90MB dostępne na twardym dysku,
  – karta graficzna 1024x768, 16 milionów kolorów,
  – Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10 (32/64-bitowy), Mac OS 10.5.8/ 10.6/10.7/10.8 lub Linux,
  – protokół TCP/IP,
  – dostępne porty: 80, 1935 i 443 (dla Firewall: 7778 TCP i UDP);
  b. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  c. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8 lub wyższej, Mozilla Firefox 3 lub wyższej, Chrome w wersji 5 lub wyższej lub Apple Safari w wersji 5 lub wyższej, Opera w wersji 10 lub wyższej - z wtyczką Adobe Flash Player 10.0 lub nowszą oraz Java 6.0 lub nowszą.
 2. Korzystanie z niektórych Nieodpłatnych Usług wymaga nadto posiadania przez Klienta poczty elektronicznej.
 3. Spełnienie wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, w całości obciąża Klienta.
 4. Instalacja oprogramowania niezbędnego do spełnienia wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1-2 powyżej, następuje na odpowiedzialność i ryzyko Klienta.

§5 Rejestracja

 1. Rejestracja jest nieodpłatna.
 2. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:
  a. za pośrednictwem innych portali internetowych (Facebook oraz Google),
  b. bezpośrednio w Serwisie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji bezpośrednio w Serwisie Internetowym, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny oraz wskazać swoje dane do logowania (Login i Hasło).
 4. Formularz Rejestracyjny wymaga określenia czy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą oraz podania co najmniej następujących danych:
  a. w przypadku Konsumenta:
  – imię,
  – nazwisko,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres zamieszkania (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  b. w przypadku Przedsiębiorcy:
  – firmę,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres siedziby Przedsiębiorcy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – NIP,
  – imię i nazwisko osoby reprezentującej,
  c. w przypadku Klienta niebędącego ani Konsumentem ani Przedsiębiorcą:
  – nazwa,
  – adres poczty elektronicznej,
  – adres siedziby Klienta (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – adres dostawy (kraj, miasto, ulica, numer domu/numer mieszkania, kod pocztowy),
  – numer NIP lub REGON,
  – imię i nazwisko osoby reprezentującej.
 5. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Powerbike umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia dokonanie Rejestracji.
 6. Dane podane w Formularzu Rejestracyjnym stanowią jedynie dane domyślne i mogą być zmieniane przez Klienta na potrzeby poszczególnych Nieodpłatnych Usług (za wyjątkiem danych w postaci imienia oraz nazwiska oraz firmy).
 7. Klient zobowiązany jest wybrać taki Login i Hasło, aby w możliwie największym stopniu utrudnić dostęp do Konta osobom trzecim. Nadto, Klient zobowiązuje się nie udostępniać Loginu i Hasła osobom trzecim. Powerbikenie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta i osób trzecich za naruszenia wynikłe z udostępnienia przez Klienta Loginu lub Hasła osobom trzecim.

§5 Nieodpłatne Usługi

Powerbike świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów, drogą elektroniczną poprzez Serwis Internetowy, następujące Nieodpłatne Usługi:

 1. dostarczanie Newslettera;
 2. prowadzenie Konta;
 3. zamieszczanie opinii o Produktach;
 4. Program „Assistance”;
 5. Program „5 lat gwarancji”.

§6 Newsletter

 1. Usługa dostarczania Newslettera świadczona jest wyłącznie w przypadku złożenia przez Klienta wyraźnego oświadczenia o zgodzie na korzystanie z niej.
 2. Wyrażenie zgody na usługę dostarczania Newslettera jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z jakichkolwiek innych funkcjonalności Serwisu Internetowego, w tym zwłaszcza do dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia bez Rejestracji.
 3. Zawarcie umowy świadczenia usługi dostarczania Newslettera następuje wskutek dokonania przez Klienta kolejno następujących czynności:
  a. złożenie oświadczenia o zgodzie na korzystanie z usługi dostarczania Newslettera,
  b. wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter,
  c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na komunikację marketingową,
  d. wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Przy zawieraniu umowy świadczenia usługi dostarczania Newslettera Powerbike umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia zawarcie umowy świadczenia usługi dostarczania Newslettera.
 5. Klient może w każdym momencie nieodpłatnie zrezygnować z usługi dostarczania Newslettera klikając link dezaktywacyjny zamieszczony w treści każdej wiadomości obejmującej Newsletter, dezaktywując ją w ramach Konta lub składając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Sprzedawcy.

§7 Prowadzenie Konta

 1. W ramach Usługi prowadzenia Konta, Powerbike umożliwia Klientowi, który dokonał Rejestracji w szczególności bieżący, zabezpieczony ustanowionym Hasłem i Loginem, dostęp do danych Klienta oraz ich edycję.
 2. Klient może w każdym czasie, nieodpłatnie zażądać usunięcia Konta poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Powerbike w ramach Konta bądź pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w Regulaminie adresy Powerbike.
 3. Powerbike usunie Konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
 4. Powerbike ma prawo czasowo zablokować lub usunąć Konto danego Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub Regulaminu po uprzednim jednokrotnym wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszenia - wystosowanym drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, jeżeli mimo to Klient nie zaprzestał naruszenia.
 5. Powerbike ma prawo czasowo zablokować lub usunąć Konto Klienta bez wezwania, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa Powerbike, Klienta lub osób trzecich.
  Każdorazowo, w przypadku czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Klienta, Powerbike zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Klienta - drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta – wraz ze wskazaniem przyczyny blokady lub usunięcia Konta oraz – w przypadku blokady Konta – czasu trwania blokady.
 6. Powerbike może usunąć Konto bez przyczyny z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone Klientowi w formie dokumentowej drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
 7. W przypadku, gdy Konto będzie nieużywane przez Klienta nieprzerwanie przez 5 lat, Powerbike może je usunąć bez przyczyny i bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 13 powyżej.

§8 Zamieszczenia opinii o Produktach

 1. W ramach usług zamieszczania opinii o Produktach, Powerbike umożliwia Klientom zamieszczanie opinii o Produktach w Serwisie Internetowym.
  Zamieszczanie opinii jest dobrowolne i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych Klientów Serwisu Internetowego oraz Powerbike.
 2. Celem opublikowana opinii o Produkcie, Klient wprowadza treść opinii oraz nick i potwierdza zamieszczenie opinii o Produkcie.
 3. Przy zamieszczaniu Opinii Powerbike umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia zamieszczenie opinii o Produkcie.
 4. Opinie nie mogą zawierać treści niezrozumiałych lub o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  a. naruszających prawa jakichkolwiek osób trzecich,
  b. nawołujących do nienawiści,
  c. obraźliwych, sprzecznych z prawem i obyczajami, zwłaszcza zaś wulgaryzmów,
  d. zawierających dane osobowe,
  e. promujących systemy totalitarne,
  f. reklamowe i marketingowe,
  g. pornograficzne.
 5. Opinie publikowane są w Serwisie Internetowym przy opisach Produktów, których dotyczą, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony. Klient ma prawo żądania usunięcia swojej opinii w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Żądanie usunięcia opinii należy kierować na adres drogą elektroniczną na adres Powerbike wskazany w Regulaminie.
 6. Powerbike zastrzega sobie prawo do niezamieszczania lub usuwania opinii naruszających przepisy prawa lub Regulamin.
 7. Zamieszczając opinię o Produkcie, Klient udziela Powerbike nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, utrwalanie, publikowanie, kopiowanie i wykorzystywanie tych opinii oraz zapewnia, że treść opinii nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich.

§9 Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne (dalej jako „Zgłoszenie”) związane ze świadczeniem usług świadczonych przez Powerbike drogą elektroniczną należy składać drogą elektroniczną na adres Powerbike wskazany w Regulaminie.
 2. Powerbike udzieli odpowiedzi na Zgłoszenie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego Zgłoszenie zostało wysłane, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego w danym przypadku przewidują termin krótszy.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: dobresklepymotocyklowe.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś przepisy Ustawy. Regulamin nie narusza jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przyznających Konsumentom określone uprawienia i powinien być interpretowany wyłącznie w zgodzie z tymi przepisami.
  Powerbike zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 powyżej, poprzedzone będzie informacją umieszczoną w Serwisie Internetowym na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz przesłaniem wiadomości elektronicznej do Klientów posiadających Konto lub korzystających z usługi dostarczania Newslettera, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej.
 4. Zmiany w Regulaminie wiążą Klienta, posiadającego Konto lub korzystającego z usługi dostarczania Newslettera, jeśli w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie złożył żądania usunięcia Konta lub nie zrezygnował z usługi dostarczania Newslettera – w sposób zgodny z Regulaminem w brzmieniu dotychczasowym.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2021.

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Regulamin Programu „Assistance”
 2. Załącznik nr 2 – Regulamin Programu „5 lat gwarancji”