Zmień na:

Regulamin Programu Assistance

§1 

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin Programu Assistance”) określa warunki oraz zasady korzystania z usługi Programu „Assistance” (dalej także jako „Program”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2

Wszystkie terminy pisane wielką literą użyte w Regulaminie Programu Assistance mają znaczenie przypisane im w Regulaminie, chyba że z Regulaminu Programu Assistance wynika inaczej.

§3

 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie Konsument posiadający Konto w Sklepie Internetowym, który uzyskał status uczestnika Programu zgodnie z Regulaminem Programu Assistance, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu Programu Assistance (dalej jako „Uczestnik Programu”).
 2. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom Programu odtworzenia utraconego bądź zniszczonego produktu z asortymentu marek wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Programu Assistance zakupionego bez jakiegokolwiek rabatu uprzednio w Sklepie Internetowym lub w jednym z punktów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu – dalej jako „Sklep” (dalej jako „Produkt Objęty Programem”), w przypadku jego uszkodzenia będącego rezultatem wypadku drogowego bądź utraty związanej z jego kradzieżą (dalej jako „Zdarzenie”), poprzez udzielenie Uczestnikowi Programu, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Programu Assistance, rabatu na zakup nowego Produktu Objętego Programem z tego samego asortymentu, co utracony lub uszkodzony (oferowanego w cenie nie wyższej niż Produkt zakupiony przez Uczestnika Programu), po cenie obniżonej o 50 % w stosunku do ceny brutto oferowanej w Sklepie Internetowym (dalej jako „Rabat”).
 3. Rabat może być wykorzystany także na zakup Produktu Objętego Programem, którego cena brutto w momencie dokonywania zakupu jest równa lub niższa niż cena brutto Produktu Objętego Programem uszkodzonego bądź utraconego. Istnieje możliwość wybrania innego Produktu Objętego Programem, który w danym momencie bierze udział w Programie. Uczestnik Programu nie ma możliwości wykorzystania Rabatu na zakup Produktu Objętego Programem będącego w danym momencie w promocji lub którego cena z jakiejkolwiek innej przyczyny jest obniżona.
 4. Program nie obejmuje uszkodzeń czy utraty Produktów Objętych Programem wynikających ze zdarzeń innych niż Zdarzenie. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Program nie obejmuje zgubienia Produktu Objętego Programem oraz wszelkich uszkodzeń mechanicznych niebędących następstwem wypadku drogowego.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści i uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
 6. Uczestnik Programu może dokonać rejestracji danego Produktu Objętego Programem w Programie wyłącznie jeden raz.
 7. Udzielony przez Sprzedawcę Rabat może być przez Uczestnika Programu wykorzystany wyłącznie na odtworzenie uszkodzonego bądź utraconego Produktu Objętego Programem, z zastrzeżeniem, że Zdarzenie dotyczące tegoż Produktu Objętego Programem będzie miało miejsce nie później niż 2 lata od daty jego zakupu widniejącej na Dowodzie Zakupu.
 8. Uczestnik Programu nie ma możliwości uzyskania równowartości Rabatu w gotówce.
 9. W przypadku woli wykorzystania Rabatu na zakup Produktu Objętego Programem, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest wyższa od ceny brutto Produktu uszkodzonego lub utraconego, Uczestnik Programu otrzyma zniżkę na zakup tego Produktu Objętego Programem w wysokości rabatu kwotowego, jaki otrzymałby w przypadku zakupu Produktu Objętego Programem tej samej marki oraz o tych samych parametrach, jak Produkt Objęty Programem uszkodzony bądź utracony.

§4

 1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu jest:
  a. rejestracja Produktu w terminie 14 dni od dnia nabycia danego Produktu Objętego Programem („Rejestracja Produktu”),
  b. zgłoszenie Zdarzenia w terminie 21 dni od dnia jego zajścia.
 2. Dokonanie Rejestracji Produktu następuje wskutek dokonania przez Uczestnika Programu kolejno następujących czynności:
  a. wybór danego rodzaju Produktu Objętego Programem,
  b. wskazanie daty zakupu Produktu Objętego Programem,
  c. wskazanie numeru Dowodu Zakupu Produktu Objętego Programem,
  d. wybór punktu, w którym dokonano zakupu Produktu Objętego Programem,
  e. wskazanie ceny brutto zakupionego Produktu Objętego Programem,
  f. wskazanie niezbędnych danych (imię i nazwisko/firma/nazwa oraz adres poczty elektronicznej),
  g. potwierdzenie Rejestracji Produktu.
 3. Przy dokonywaniu Rejestracji Produktu Sprzedawca umożliwia Uczestnikowi Programu zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia dokonanie Rejestracji Produktu.
 4. W terminie 3 dni od dnia dokonania Rejestracji Produktu zgodnie z ust. 2 powyżej, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania Rejestracji, co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Uczestnika Programu, lub informację o jej odrzuceniu. Odrzucenie Rejestracji może wynikać jedynie z przyczyn obiektywnych takich jak wadliwe wypełnienie formularza czy niespełnienie warunków uczestnictwa Programie określonych Regulaminem Programu Assistance (w szczególności zaś przekroczenie 14-dniowego terminu na Rejestrację Produktu).
 5. W przypadku wystąpienia Zdarzenia dotyczącego zarejestrowanego Produktu Objętego Programem, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jego zgłoszenia Sprzedawcy drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: [[email protected]] niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wskazanym w ust. 1 lit. b powyżej. Do zgłoszenia Zdarzenia Uczestnik Programu powinien załączyć (jako skan lub zdjęcie w powszechnie używanym formacie umożliwiającym otworzenie i zapisanie treści w normalnym toku czynności) co najmniej następujące dokumenty:
  a. Dowód Zakupu Produktu Objętego Programem,
  b. w przypadku kradzieży - zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (w szczególności zaś Policję) potwierdzające fakt dokonania kradzieży Produktu Objętego Programem, zanimizowane w ten sposób, by obejmowało jedynie dane potrzebne do identyfikacji uszkodzonego lub utraconego Produktu Objętego Programem, pozbawione zaś jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii,
  c. w przypadku wypadku drogowego - zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (w szczególności zaś Policję) potwierdzające fakt wystąpienia kolizji/wypadku drogowego, w wyniku którego uszkodzony został Produkt Objęty Programem, zanimizowane w ten sposób, by obejmowało jedynie dane potrzebne do identyfikacji uszkodzonego Produktu Objętego Programem, pozbawione zaś jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii oraz zdjęcie/a uszkodzonego Produktu Objętego Programem pozbawione wizerunku jakichkolwiek osób lub inny dowód uszkodzenia Produktu Objętego Programem zawierający wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację Produktu Objętego Programem oraz wskazujący na rodzaj uszkodzenia i przyczyny jego powstania, pozbawiony jednak jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii.
 6. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania zgłoszenia Zdarzenia. Następnie w ciągu 5 kolejnych Dni Roboczych, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – informację o udzieleniu Rabatu lub o odmowie jego udzielenia. Odmowa udzielenia Rabatu musi być należycie uzasadniona i wynikać z obiektywnej przyczyny, w tym zwłaszcza z niespełnienia któregokolwiek z warunków uzyskania Rabatu określonych Regulaminem Programu Assistance, w szczególności zaś wskutek niewykazania zajścia Zdarzenia odpowiednimi dokumentami W przypadku otrzymania informacji o uzyskaniu Rabatu, w celu jego wykorzystania, Uczestnik Programu powinien udać się do wybranego Sklepu wraz z Informacją o udzieleniu rabatu przesłaną drogą mailową.
 7. W przypadku Produktów Objętych Programem uszkodzonych w wypadku drogowym, w terminie na rozpatrzenie zgłoszenia Sprzedawca może żądać od Uczestnika Programu przesłania, na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji, zgłoszonego Produktu Objętego Programem, celem zbadania uszkodzenia, w tym zwłaszcza jego przyczyny, jeżeli ocena tego nie jest możliwa w oparciu o przedstawione przez Uczestnika Programu dowody. W takim przypadku termin na rozpatrzenie Zgłoszenia Reklamacyjnego wynosi 14 dni od dnia doręczenia Produktu Objętego Programem Sprzedawcy. Koszty przesyłki i odesłania Produktu Objętego Programem w przypadku udzielenia Rabatu poniesie Sprzedawca, zaś w przypadku odmowy udzielenia Rabatu Uczestnik Programu. Nieprzesłanie Produktu Objętego Programem przez Uczestnika w określonym powyżej terminie jest równoznaczne z nieudzieleniem Rabatu.

§5

 1. Rejestracja danego produktu w Programie nie wyklucza rejestracji tego samego Produktu w Programie „5 lat gwarancji”.
 2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu Programu Assistance, Regulamin Programu Assistance stanowi zaś integralny załącznik Regulaminu.
 3. Regulamin Programu Assistance dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: dobresklepymotocyklowe.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, w tym w Regulaminie Programu Assistance,, do Produktów Objętych Programem zarejestrowanych przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin o treści dotychczasowej.
 5. Do produktów zarejestrowanych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się regulamin programu „Assistance” obowiązujący w dniu dokonania rejestracji danego produktu. Korzystanie z programu „Assistance” w odniesieniu do tego produktu nie jest w tym przypadku uzależnione od posiadania Konta przez danego uczestnika Programu.

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych Programem

 

To Top