Zmień na:

Regulamin Programu 5 lat Gwarancji

§1

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin Programu 5 Lat Gwarancji”) określa warunki oraz zasady korzystania z usługi Programu „5 Lat Gwarancji” (dalej także jako „Program”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2

Wszystkie terminy pisane wielką literą użyte w Regulaminie Programu 5 Lat Gwarancji mają znaczenie przypisane im w Regulaminie, chyba że z Regulaminu Programu 5 Lat Gwarancji wynika inaczej.

§3

 1. Uczestnikiem Programu może być jedynie Konsument posiadający Konto w Sklepie Internetowym, który uzyskał status uczestnika Programu zgodnie z Regulaminem Programu 5 Lat Gwarancji, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu Programu 5 Lat Gwarancji (dalej jako „Uczestnik Programu”).
 2. Celem Programu jest udzielenie Uczestnikom Programu 5-letniej gwarancji (dalej jako „Gwarancja”) na produkty wskazane według grup produktów w Załączniku nr 1 do Regulaminu 5 Lat Gwarancji zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w jednym z punktów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu – dalej jako „Sklep” (dalej jako „Produkt Objęty Programem”) na zasadach i po spełnieniu warunków przewidzianych Regulaminem Programu 5 Lat Gwarancji.
 3. Okres 5 lat trwania Gwarancji liczy się od dnia zakupu Produktu Objętego Programem.
 4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści i uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.
 5. Uczestnik Programu może dokonać rejestracji danego Produktu Objętego Programem w Programie wyłącznie jeden raz.
 6. Gwarancji podlegają wyłącznie wady fizyczne powstałe z winy producenta Produktu Objętego Programem, z wyłączeniem tych wad, do których w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się używanie Produktu Objętego Programem niezgodnie z jego przeznaczeniem (dalej jako „Wady”).
 7. Gwarancji nie podlegają wady Produktu Objętego Programem inne niż Wady, w szczególności, lecz nie wyłącznie:
  a) uszkodzenia mechaniczne Produktu Objętego Programem,
  b) naturalne zużycie Produktu Objętego Programem,
  c) Produkty Objęte Programem z wadami jawnymi widocznymi w dniu wydania Produktu Objętego Programem nabywcy,
  d) uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji Produktu Objętego Programem,
  e) wygoda Produktu Objętego Programem, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,
  f) membrany jako materiał, który z czasem traci właściwości.

§4

 1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu jest:
  a) rejestracja Produktu w terminie 14 dni od dnia nabycia danego Produktu Objętego Programem (dalej jako „Rejestracja Produktu”),
  b) zgłoszenie Wady w terminie 14 dni od dnia powstania wady.
 2. Dokonanie Rejestracji Produktu następuje wskutek dokonania przez Uczestnika Programu kolejno następujących czynności:
  a) wybór danego rodzaju Produktu Objętego Programem,
  b) wskazanie daty zakupu Produktu Objętego Programem,
  c) wskazanie numeru Dowodu Zakupu Produktu Objętego Programem,
  d) wybór punktu, w którym dokonano zakupu Produktu Objętego Programem,
  e) wskazanie ceny brutto zakupionego Produktu Objętego Programem,
  f) wskazanie niezbędnych danych (imię i nazwisko/firma/nazwa oraz adres poczty elektronicznej),
  g) potwierdzenie Rejestracji Produktu.
 3. Przy dokonywaniu Rejestracji Produktu Sprzedawca umożliwia Uczestnikowi Programu zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia dokonanie Rejestracji Produktu.
 4. W terminie 3 dni od dnia dokonania Rejestracji Produktu zgodnie z ust. 2 powyżej, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania Rejestracji, co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Uczestnika Programu, lub informację o jej odrzuceniu. Odrzucenie Rejestracji może wynikać jedynie z przyczyn obiektywnych takich jak wadliwe wypełnienie formularza czy niespełnienie warunków uczestnictwa w Programie określonych Regulaminem Programu 5 Lat Gwarancji (w szczególności zaś przekroczenie 14-dniowego terminu na Rejestrację Produktu).
 5. W przypadku wystąpienia Wady zarejestrowanego Produktu Objętego Programem, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jej zgłoszenia Sprzedawcy drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: [email protected] niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie wskazanym w ust. 1 lit. b powyżej (dalej jako „Zgłoszenie Reklamacyjne”). Do Zgłoszenia Reklamacyjnego Uczestnik Programu powinien załączyć (jako skan lub zdjęcie w powszechnie używanym formacie umożliwiającym otworzenie i zapisanie treści w normalnym toku czynności) co najmniej następujące dokumenty:
  a) Dowód Zakupu Produktu Objętego Programem,
  b) zdjęcie/a uszkodzonego Produktu Objętego Programem pozbawione wizerunku jakichkolwiek osób lub inny dowód uszkodzenia Produktu Objętego Programem zawierający wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację Produktu Objętego Programem oraz wskazujący na rodzaj Wady i przyczyny jej powstania, pozbawiony jednak jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii.
 6. Niezwłocznie po dokonaniu Zgłoszenia Reklamacyjnego Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania Zgłoszenia Reklamacyjnego. Następnie w ciągu 30 kolejnych dni, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – informację o negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu Zgłoszenia Reklamacyjnego. W przypadku nierozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego w w/w terminie Zgłoszenie Reklamacyjne poczytuje się za rozpatrzone pozytywnie. Decyzja Sprzedawcy w zakresie Zgłoszenia Reklamacyjnego jest ostateczna.
 7. W terminie na rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca może żądać od Uczestnika Programu przesłania, na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji, zgłoszonego Produktu Objętego Programem, celem zbadania, czy wystąpiła Wada, jeżeli ocena tego nie jest możliwa w oparciu o przedstawione przez Uczestnika Programu dowody. W takim przypadku termin na rozpatrzenie Zgłoszenia Reklamacyjnego wynosi 14 dni od dnia doręczenia Produktu Objętego Programem Sprzedawcy. Koszty przesyłki i odesłania Produktu Objętego Programem w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego poniesie Sprzedawca, zaś w przypadku negatywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego Uczestnik Programu. W przypadku nieprzesłania Produktu Objętego Programem przez Uczestnika w określonym powyżej terminie Zgłoszenie Reklamacyjne poczytuje się za rozpatrzone negatywnie.
 8. Negatywne rozpatrzenie Zgłoszenia Reklamacyjnego musi być należycie uzasadnione i wynikać z obiektywnej przyczyny, w tym zwłaszcza z niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem Programu 5 Lat Gwarancji, w szczególności zaś wskutek niewykazania powstania Wady.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia Reklamacyjnego, Produkt Objęty Programem zostanie naprawiony przez Sprzedawcę w zakresie Wady objętej Zgłoszeniem Reklamacyjnym. W tym celu, Uczestnik Programu powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu Zgłoszenia Reklamacyjnego lub od dnia upływu 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 6 powyżej , przesłać na swój koszt zgłoszony Produkt Objęty Programem na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca odeśle Produkt Objęty Programem na koszt Uczestnika Programu na adres, z którego został on nadany (chyba że Uczestnik programu wskazała inny adres przy okazji składnia zgłoszenia reklamacyjnego) w następujących przypadkach:
  a) gdy badanie Produktu Objętego Programem przesłanego przez Uczestnika Programu wykaże, iż Wada nie występuje lub,
  b) że pomiędzy Zgłoszeniem Reklamacyjnym a doręczeniem Produktu Objętego Programem Sprzedawcy nastąpiło pogłębienie Wady wskutek innych czynników niż wadliwość wykonania Produktu Objętego Programem przez producenta
 10. Wada zostanie usunięta, zgodnie z ust. 9 powyżej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Produktu Objętego Programem Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca może wydłużyć w/w termin o kolejne 30 dni, o czym poinformuje Uczestnika Programu drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu.
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca uzna, że naprawa Produktu Objętego Programem jest niecelowa, zaoferuje Uczestnikowi Programu – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu, w terminie określonym w ust. 9 powyżej - rabat nieprzekraczający 50 % ceny brutto na jeden nowy produkt odpowiadający rodzajowo zgłoszonemu Produktowi Objętemu Programem, wybrany przez Uczestnika Programu z listy produktów przesłanej wraz z taką ofertą. Informację o wyborze konkretnego produktu z listy, Uczestnik Programu prześle zwrotnie Sprzedawcy w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania oferty rabatu drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 5 powyżej. W przypadku opisanym w niniejszym ust. 11, własność obarczonego Wadą Produktu Objętego Programem przechodzi na Sprzedawcę.
 12. Naprawiony Produkt Objęty Programem lub produkt nabyty przez Uczestnika Programu zgodnie z ust. 10, jest wysyłany przez Sprzedawcę, na jego koszt, Uczestnikowi Programu na adres, z którego został on nadany celem dokonania naprawy, chyba że Uczestnik Programu wskazał inny adres przy okazji składania Zgłoszenia Reklamacyjnego. Naprawiony Produkt oraz produkt nabyty zgodnie z ust. 10 nie może ponownie być ponownie zgłoszony do Programu.
 13. Uczestnikowi Programu w związku z wystąpieniem Wady nie przysługują inne świadczenia ze strony Sprzedawcy aniżeli te wskazane w ust. 9 i ust. 11 powyżej. W szczególności, lecz nie wyłącznie, nie może on żądać zwrotu ceny zgłoszonego Produktu Objętego Programem w całości lub części, odstąpić od umowy, na mocy której nabył Produkt Objęty Programem, lub żądać wymiany Produktu Objętego Programem na nowy.
 14. Zgłoszony Produkt Objęty Programem, który został naprawiony w ramach Gwarancji nie podlega Gwarancji.

§5

 1. Rejestracja danego produktu w Programie nie wyklucza rejestracji tego samego Produktu w Programie „Assistance”.
 2. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu Programu 5 Lat Gwarancji, Regulamin Programu 5 Lat Gwarancji stanowi zaś integralny załącznik Regulaminu.
 3. Regulamin Programu 5 Lat Gwarancji dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: dobresklepymotocyklowe.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, w tym w Regulaminie Programu 5 Lat Gwarancji, do Produktów Objętych Programem zarejestrowanych przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu stosuje się Regulamin o treści dotychczasowej.
 5. Do produktów zarejestrowanych przed wejściem w życie Regulaminu stosuje się regulamin programu „5 lat gwarancji” obowiązujący w dniu dokonania rejestracji danego produktu. Korzystanie z programu „5 lat gwarancji” w odniesieniu do tego produktu nie jest w tym przypadku uzależnione od posiadania Konta przez danego uczestnika Programu.

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych Programem

 

 

To Top