Newsy

Regulamin Programu 5 lat Ochrony

Regulamin Programu 5 lat Ochrony

§1

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin Programu 5 Lat Ochrony”) określa warunki oraz zasady korzystania z usługi Programu „5 Lat Ochrony” (dalej także jako „Program”) za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2

Wszystkie terminy pisane wielką literą użyte w Regulaminie Programu 5 Lat Ochrony mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Sklepu Internetowego, chyba że z Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony wynika inaczej.

§3

1. Uczestnikiem Programu może być jedynie Konsument posiadający Konto w Sklepie Internetowym, który uzyskał status uczestnika Programu zgodnie z Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony (dalej jako „Uczestnik Programu”).

2. Celem Programu jest udzielenie Uczestnikom Programu 5-letniej ochrony (dalej jako „Ochrona”) dotyczącej produktów wskazanych według grup produktów w Załączniku nr 1 do Regulaminu 5 Lat Ochrony zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w jednym z punktów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sklepu Internetowego – dalej jako „Sklep” (dalej jako „Produkt Objęty Programem”) na zasadach i po spełnieniu warunków przewidzianych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony. W ramach Ochrony:

 • w przypadku wystąpienia w danym Produkcie Objętym Programem wady fizycznej powstałej z winy producenta Produktu Objętego Programem (dalej jako „Wada”) w okresie trwania Ochrony przy jednoczesnym braku po stronie Uczestnika Programu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi  z powodu ich wygaśnięcia w odniesieniu do tego produktu, Uczestnik Programu może uzyskać uprawnienia opisane w § 5 Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony, na zasadach tam wskazanych;
 • w przypadku utracenia lub zniszczenia Produktu Objętego Programem będącego rezultatem wypadku drogowego bądź utraty związanej z jego kradzieżą (dalej jako „Zdarzenie”) w okresie trwania Ochrony, Uczestnik Programu może uzyskać, na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony, rabat na zakup nowego produktu z tego samego asortymentu, po cenie obniżonej o 50% w stosunku do ceny brutto oferowanej w Sklepie Internetowym (dalej jako „Rabat”).

3. Okres 5 lat trwania Ochrony liczy się od dnia zakupu Produktu Objętego Programem.

4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści i uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na osoby
trzecie.

5. Uczestnik Programu może dokonać rejestracji danego Produktu Objętego Programem w Programie wyłącznie jeden raz.

6. Ochronie podlegają wyłącznie produkty zakupione w pełnej cenie katalogowej (tj. bez jakiegokolwiek rabatu).

§4

1. Warunkiem uzyskania statusu Uczestnika Programu jest:rejestracja Produktu w terminie 14 dni od dnia nabycia danego Produktu Objętego Programem (dalej jako „Rejestracja Produktu”),

 • rejestracja Produktu w terminie 14 dni od dnia nabycia danego Produktu Objętego Programem (dalej jako „Rejestracja Produktu”),
 • zgłoszenie Wady w terminie 14 dni od dnia powstania Wady lub zgłoszenie Zdarzenia w którym nastąpiło uszkodzenie produktu nie później niż 21 dni od zajścia Zdarzenia.

2. Dokonanie Rejestracji Produktu następuje wskutek dokonania przez Uczestnika Programu kolejno następujących czynności:

 • wybór danego rodzaju Produktu Objętego Programem,
 • wskazanie daty zakupu Produktu Objętego Programem,
 • wskazanie numeru Dowodu Zakupu Produktu Objętego Programem,
 • wybór punktu, w którym dokonano zakupu Produktu Objętego Programem,
 • wskazanie ceny brutto zakupionego Produktu Objętego Programem,
 • wskazanie niezbędnych danych (imię i nazwisko/firma/nazwa oraz adres poczty elektronicznej),
 • potwierdzenie Rejestracji Produktu.

3. Przy dokonywaniu Rejestracji Produktu Sprzedawca umożliwia Uczestnikowi Programu zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią w/w dokumentów i ich akceptacji uniemożliwia dokonanie Rejestracji Produktu.

4. W terminie 3 dni od dnia dokonania Rejestracji Produktu zgodnie z ust. 2 powyżej, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania Rejestracji, co jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Uczestnika Programu, lub informację o jej odrzuceniu. Odrzucenie Rejestracji może wynikać jedynie z przyczyn obiektywnych takich jak wadliwe wypełnienie formularza czy niespełnienie warunków uczestnictwa w Programie określonych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony (w szczególności zaś przekroczenie 14-dniowego terminu na Rejestrację Produktu).

§ 5

1. W przypadku wystąpienia Wady zarejestrowanego Produktu Objętego Programem, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jej zgłoszenia Sprzedawcy drogą elektroniczną na n1. astępujący adres poczty elektronicznej: kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia powstania Wady. Do zgłoszenia Uczestnik Programu powinien załączyć (jako skan lub zdjęcie w powszechnie używanym formacie umożliwiającym otworzenie i zapisanie treści w normalnym toku czynności) co najmniej następujące dokumenty:

 • Dowód Zakupu Produktu Objętego Programem,
 • zdjęcie/a uszkodzonego Produktu Objętego Programem pozbawione wizerunku jakichkolwiek osób lub inny dowód uszkodzenia Produktu Objętego Programem zawierający wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację Produktu Objętego Programem oraz wskazujący na rodzaj Wady i przyczyny jej powstania, pozbawiony jednak jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii.

2. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania zgłoszenia. Następnie w ciągu 14 kolejnych dni, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – informację o negatywnym lub pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w w/w terminie zgłoszenie poczytuje się za rozpatrzone pozytywnie. Decyzja Sprzedawcy w zakresie zgłoszenia jest ostateczna.

3. W terminie na rozpatrzenie zgłoszenia Sprzedawca może żądać od Uczestnika Programu przesłania, na adres siedziby Sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania stosownej informacji, zgłoszonego Produktu Objętego Programem, celem zbadania, czy wystąpiła Wada, jeżeli ocena tego nie jest możliwa w oparciu o przedstawione przez Uczestnika Programu dowody. W takim przypadku termin na rozpatrzenie Zgłoszenia wynosi 14 dni od dnia doręczenia Produktu Objętego Programem Sprzedawcy. Koszty przesyłki i odesłania Produktu Objętego Programem w przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia poniesie Sprzedawca, zaś w przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia Uczestnik Programu. W przypadku nieprzesłania Produktu Objętego Programem przez Uczestnika w określonym powyżej terminie zgłoszenie poczytuje się za rozpatrzone negatywnie.

4.  Negatywne rozpatrzenie zgłoszenia musi być należycie uzasadnione i wynikać z obiektywnej przyczyny, w tym zwłaszcza z niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony, w szczególności zaś wskutek niewykazania powstania Wady.

5.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Produkt Objęty Programem zostanie naprawiony przez Sprzedawcę w zakresie Wady objętej zgłoszeniem. Po otrzymaniu pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Uczestnik Programu powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji lub od dnia upływu 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej , przesłać na swój koszt zgłoszony Produkt Objęty Programem na adres siedziby Sprzedawcy (jeżeli go posiada – nie dotyczy przypadku kradzieży produktu). Sprzedawca odeśle Produkt Objęty Programem na koszt Uczestnika Programu na adres, z którego został on nadany (chyba że Uczestnik programu wskazał inny adres przy okazji składania Zgłoszenia) w następujących przypadkach:

 • gdy badanie Produktu Objętego Programem przesłanego przez Uczestnika Programu wykaże, iż Wada nie występuje lub,
 • że pomiędzy dokonaniem zgłoszenia a doręczeniem Produktu Objętego Programem Sprzedawcy nastąpiło pogłębienie Wady wskutek innych czynników niż wadliwość wykonania Produktu Objętego Programem przez producenta.

6. Wada zostanie usunięta, zgodnie z ust. 5 powyżej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Produktu Objętego Programem Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca może wydłużyć w/w termin o kolejne 30 dni, o czym poinformuje Uczestnika Programu drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu.

7. W przypadku, gdy Sprzedawca uzna, że naprawa Produktu Objętego Programem jest niecelowa, zaoferuje Uczestnikowi Programu – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu, w terminie określonym w ust. 6 powyżej - rabat nieprzekraczający 50 % ceny brutto na jeden nowy produkt odpowiadający rodzajowo zgłoszonemu Produktowi Objętemu Programem, wybrany przez Uczestnika Programu z listy produktów przesłanej wraz z taką ofertą. Informację o wyborze konkretnego produktu z listy, Uczestnik Programu prześle zwrotnie Sprzedawcy w ciągu 3 Dni Roboczych od otrzymania oferty rabatu drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1 powyżej. W przypadku opisanym w niniejszym ust. 7, własność obarczonego Wadą Produktu Objętego Programem przechodzi na Sprzedawcę.

8. Naprawiony Produkt Objęty Programem lub produkt nabyty przez Uczestnika Programu zgodnie z ust. 7, jest wysyłany przez Sprzedawcę, na jego koszt, Uczestnikowi Programu na adres, z którego został on nadany celem dokonania naprawy, chyba że Uczestnik Programu wskazał inny adres przy okazji składania Zgłoszenia. Naprawiony Produkt oraz produkt nabyty zgodnie z ust. 7 nie może ponownie być ponownie zgłoszony do Programu.

9. Uczestnikowi Programu w związku z wystąpieniem Wady nie przysługują inne świadczenia ze strony Sprzedawcy aniżeli te wskazane w ust. 5 i ust. 7 powyżej. W szczególności, lecz nie wyłącznie, nie może on żądać zwrotu ceny zgłoszonego Produktu Objętego Programem w całości lub części, odstąpić od umowy, na mocy której nabył Produkt Objęty Programem, lub żądać wymiany Produktu Objętego Programem na nowy.

10. Zgłoszony Produkt Objęty Programem, który został naprawiony w ramach Ochrony nie podlega Ochronie.

11. Ochronie nie podlegają, w szczególności, lecz nie wyłącznie, następujące wady Produktu Objętego Programem:

 1. uszkodzenia mechaniczne Produktu Objętego Programem,
 2. naturalne zużycie Produktu Objętego Programem,
 3. wady jawnie widoczne w dniu wydania Produktu Objętego Programem nabywcy,
 4. uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwej konserwacji Produktu Objętego Programem,
 5. niewygoda Produktu Objętego Programem, czyli niewłaściwe dopasowanie do kształtu ciała lub preferencji,
 6.  wady membrany jako materiału, który z czasem traci właściwości,
 7. wady, do których powstania w jakimkolwiek stopniu przyczyniło się używanie Produktu Objętego Programem niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 6

1. W przypadku wystąpienia Zdarzenia dotyczącego zarejestrowanego Produktu Objętego Programem, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jego zgłoszenia Sprzedawcy drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl, niezwłocznie, nie później niż 21 dni od dnia zajścia Zdarzenia. Do zgłoszenia Zdarzenia Uczestnik Programu powinien załączyć (jako skan lub zdjęcie w powszechnie używanym formacie umożliwiającym otworzenie i zapisanie treści w normalnym toku czynności) co najmniej następujące dokumenty:

 1. Dowód Zakupu Produktu Objętego Programem,
 2. w przypadku kradzieży - zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (w szczególności zaś Policję) potwierdzające fakt dokonania kradzieży Produktu Objętego Programem, zanonimizowane w ten sposób, by obejmowało jedynie dane potrzebne do identyfikacji uszkodzonego lub utraconego Produktu Objętego Programem, pozbawione zaś jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii,
 3. w przypadku wypadku drogowego - zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ (w szczególności zaś Policję) potwierdzające fakt wystąpienia kolizji/wypadku drogowego, w wyniku którego uszkodzony został Produkt Objęty Programem, zanonimizowane w ten sposób, by obejmowało jedynie dane potrzebne do identyfikacji uszkodzonego Produktu Objętego Programem, pozbawione zaś jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii oraz zdjęcie/a uszkodzonego Produktu Objętego Programem pozbawione wizerunku jakichkolwiek osób lub inny dowód uszkodzenia Produktu Objętego Programem zawierający wyłącznie informacje pozwalające na identyfikację Produktu Objętego Programem oraz wskazujący na rodzaj uszkodzenia i przyczyny jego powstania, pozbawiony jednak jakichkolwiek danych mogących być poczytanymi za dane osobowe, zwłaszcza zaś za dane osobowe szczególnej kategorii.

2. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – potwierdzenie dokonania zgłoszenia Zdarzenia. Następnie w ciągu 5 kolejnych Dni Roboczych, Uczestnik Programu otrzymuje – drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Programu – informację o udzieleniu Rabatu lub o odmowie jego udzielenia. Odmowa udzielenia Rabatu musi być należycie uzasadniona i wynikać z obiektywnej przyczyny, w tym zwłaszcza z  niespełnienia któregokolwiek z warunków uzyskania Rabatu określonych Regulaminem Programu 5 Lat Ochrony, w szczególności zaś wskutek niewykazania zajścia Zdarzenia odpowiednimi dokumentami.

3. W przypadku uszkodzenia Produktu Objętego Programem w wyniku Zdarzenia udzielony przez Sprzedawcę Rabat może być przez Uczestnika Programu wykorzystany wyłącznie na odtworzenie uszkodzonego bądź utraconego Produktu Objętego Programem, z zastrzeżeniem, że Zdarzenie dotyczące tegoż Produktu Objętego Programem będzie miało miejsce nie później niż 2 lata od daty jego zakupu widniejącej na Dowodzie Zakupu.

4. Uczestnik Programu nie ma możliwości uzyskania równowartości Rabatu w gotówce.

5. W przypadku woli wykorzystania Rabatu na zakup Produktu Objętego Programem, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest wyższa od ceny brutto Produktu uszkodzonego lub utraconego, Uczestnik Programu otrzyma zniżkę na zakup tego Produktu Objętego Programem w wysokości rabatu kwotowego, jaki otrzymałby w przypadku zakupu Produktu Objętego Programem tej samej marki oraz o tych samych parametrach, jak Produkt Objęty Programem uszkodzony bądź utracony.

§7

 1. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony, Regulamin Programu 5 Lat Ochrony stanowi zaś integralny załącznik Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin Programu 5 Lat Ochrony dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej: dobresklepymotocyklowe.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie.
 3. W przypadku zmian w Regulaminie Sklepu Internetowego, w tym w Regulaminie Programu 5 Lat Ochrony, do Produktów Objętych Programem zarejestrowanych przed wejściem w życie danej zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego o treści dotychczasowej.
 4. Regulamin Programu 5 Lat Ochrony stosuje się wyłącznie do produktów zarejestrowanych po jego wejściu w życie.

Lista załączników do Regulaminu Programu 5 Lat Ochrony:

 1. Załącznik nr 1 – Lista produktów objętych Programem

Czytaj dalej

Lista produktów i marek objętych programem
Lista produktów i marek objętych programem

Zostaw komentarz

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.