Promocje

Regulamin konkursu NAD WODĘ W SPODENKACH FOX

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu ?Nad wodę w spodenkach Fox? (zwanym dalej ?Konkursem?), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej ?Organizatorem?)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. 

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/dobresklepymotocyklowe zwanej dalej ?Facebook? oraz na stronie https://www.instagram.com/dobresklepymotocyklowe.pl/ zwanej dalej "Instagram".

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a) posiadanie konta w serwisie Facebook lub Instagram

b) dodanie w komentarzu do postu konkursowego na Facebooku zdjęcia nawiązującego do wakacji lub

c) dodanie na Instagramie na swoim profilu zdjęcia nawiązującego do wakacji z hashtagiem #jestemfox

3. Konkurs trwa od dnia 4 lipca 2016 godz. 16:00 do 10 lipca 2016 godz. 23:59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w konkursie jest para spodenek do wody Fox wybrana spośród modeli dostępnych w katalogu on-line na stronie https://katalog.dobresklepymotocyklowe.pl/

2. Nagrodą za drugie i trzecie miejsce jest zestaw gadżetów Fox: smycz, długopis, naklejki  i otwieracz do butelek

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu organizator wybierze spośród wszystkich komentarzy dodanych przez Uczestników pod postem konkursowym trzy, których autorzy otrzymają Nagrody.

2. Zwycięzcy Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku lub Instagramie w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu.

3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską w obrębie granic Polski.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli weźmie w nim udział mniej niż 10 Uczestników.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ?JNad wodę w spodenkach Fox?

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

ZOBACZ TAKŻE