Promocje

Regulamin Konkursu FOX NA DZIEŃ KOBIET

Regulamin Konkursu FOX NA DZIEŃ KOBIET

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Fox na Dzień Kobiet” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/dobresklepymotocyklowe zwanej dalej “Fanpage”.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:

a) posiadanie konta w serwisie Facebook,

b) dodanie w komentarzu do postu konkursowego odpowiedzi na pytanie "Który ciuch FOX ma największy pazur?"

2. Konkurs trwa od dnia 3 marca 2010 godz. 13:30 do 7 marca 2016 godz. 23:59.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

1. Organozator przewidział następujące nagrody:
• miejsce 1. - torba plażowa FOX Splash Beach Fuchsia o wartości 219 zł
• miejsce 2. - plecak FOX Cauz Black o wartości 179 zł
• miejsce 3. - portfel Fox Vicious Wristlet Black o wartości 129 zł

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu organizator wybierze spośród wszystkich odpowiedzi dodanych przez Uczestników pod postem konkursowym trzy, których autor otrzyma Nagrodę.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu.

3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinni przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską w obrębie granic Polski.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzców w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Ja i mój motocykl”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

ZOBACZ TAKŻE