Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat zasad korzystania z bezpłatnego programu Assistance. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości co do funkcjonowania programu, odezwij się do nas na adres kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin") określa zasady funkcjonowania programu „Assistance" (dalej: „Program") oraz warunki uczestnictwa w Programie.

2. Program jest organizowany oraz zarządzany przez POWERBIKE S.A. w Dąbrowie, 62-070 Dopiewo, ul. Batorowska 20 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000398622 NIP 7811756729 REGON 634638849 (dalej: „Organizator").

3. Program trwa od dnia ogłoszenia Regulaminu Programu do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie informatycznym Organizatora pełnoletnich osób fizycznych dokonujących zakupów w sieci salonów oznaczonych znakiem Dobre Sklepy Motocyklowe (dalej: „Uczestnik Programu").

2. Każdy Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści i uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie. W szczególności uprawnienia z tytułu Gwarancji nie mogą być zbywane na osoby trzecie wraz z Produktami nabytymi przez Uczestnika Programu.

3. Każdy Uczestnik Programu może dokonać rejestracji produktu w Programie wyłącznie jeden raz.

4. W celu przystąpienia do Programu należy w sposób, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić w formie elektronicznej formularz rejestracji Uczestnika Programu na stronie internetowej dobresklepymotocyklowe.pl/assistance dokonując również rejestracji produktu.

5. Warunkiem dokonania rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik Programu jest akceptacja postanowień Regulaminu.

6. Podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w Programie nabywa status Uczestnika Programu z chwilą potwierdzenia jego udziału przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, np. niepełne lub niepoprawne bądź nieprawdziwe (fikcyjne) dane. Organizator nie ma obowiązku informować podmiotu dokonującego zgłoszenia o błędnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym.

7. Wszelkie informacje dotyczące Programu będą przekazywane na podany przez Uczestników Programu w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

§3. Zasady Programu

1. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom Programu odtworzenia utraconego bądź zniszczonego Produktu zakupionego uprzednio w salonie zrzeszonym w projekcie Dobre Sklepy Motocyklowe, w przypadku jego uszkodzenia, będącego rezultatem wypadku drogowego bądź utraty związanej z jego kradzieżą (dalej: „Zdarzenie”), poprzez udzielenie Uczestnikowi Programu, na zasadach przewidzianych poniżej, rabatu na zakup nowego Produktu z tego samego asortymentu co utracony lub uszkodzony (oferowanego przez Dobre Sklepy Motocyklowe w cenie nie wyższej niż Produkt zakupiony przez Uczestnika Programu), po cenie obniżonej o 50 % w stosunku do ceny detalicznej oferowanej w Dobrych Sklepach Motocyklowych (dalej „Rabat”).

2. Udzielony rabat może być wykorzystany na zakup Produktu, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest równa lub niższa niż cena katalogowa Produktu uszkodzonego bądź utraconego. Istnieje możliwość wybrania innego produktu, ale jedynie z listy marek, które w danym momencie biorą udział w Programie Assistance. Uczestnik nie ma możliwości wykorzystania rabatu na zakup produktu będącego w danym momencie w promocji lub którego cena z innych przyczyn jest obniżona, gdyż promocje nie łączą się. Rabat każdorazowo liczony jest od pierwotnie rekomendowanej, detalicznej ceny katalogowej danego produktu.

3. W ramach Programu ochroną objęte są zakupione przez Uczestników Programu w dowolnym salonie biorącym udział w projekcie Dobre Sklepy Motocyklowe, którego dane widnieją na stronie dobresklepymotocyklowe.pl, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w cenie detalicznej, bez żadnego rabatu, produkty z asortymentu marek wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, pod warunkiem dokonania rejestracji zakupu Produktu przez Uczestnika Programu za pośrednictwem strony internetowej dobresklepymotocyklowe.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu.

4. Program nie obejmuje uszkodzeń czy uraty Produktów wynikających z następujących zdarzeń:

a) zgubienie Produktu,
b) uszkodzenie lub utrata Produktów zakupionych w salonie biorącym udział w projekcie Dobre Sklepy Motocyklowe, lecz nie zarejestrowanych za pośrednictwem strony internetowej www.dobresklepymotocyklowe.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu,

5. Rabat przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi Produktu, którego dane widnieją na formularzu rejestracyjnym do Programu Assistance, który dokonał zakupu Produktu za cenę detaliczną, bez rabatu.

6. W przypadku wystąpienia Zdarzenia, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jego zgłoszenia Organizatorowi droga elektroniczną na adres assistance@dobresklepymotocyklowe.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia jego zajścia.

7. Po wystąpieniu Zdarzenia, Uczestnik zobowiązany jest do jego zgłoszenia drogą elektroniczną, a następnie we właściwym sklepie, w którym dokonał zakupu towaru. Uczestnik Programu na adres email przypisany do jego konta otrzymuje mailowe potwierdzenie dokonania zgłoszenia Zdarzenia, które jest zobowiązany okazać w salonie w momencie zgłaszania szkody. Ponadto uczestnik Programu zobowiązany jest załączyć kopie następujących dokumentów:

a) dowód zakupu Produktu,
b) zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające fakt udziału w wypadku drogowym bądź fakt dokonania kradzieży Produktu.
c) równocześnie Uczestnik Programu zobowiązany jest do okazania podczas wizyty we wskazanym salonie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów, jak również do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego.

8. Organizator podejmuję decyzję o przyznaniu Rabatu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji Zdarzenia przez Uczestnika Programu. Za dzień rejestracji Zdarzenia uznaje się dzień, w którym otrzymał korespondencję e-mail potwierdzającą fakt rejestracji Zdarzenia. Organizator informuje Uczestnika Programu o podjętej decyzji w drodze korespondencji e-mail na adres przypisany do konta Uczestnika Programu. W przypadku odmowy udzielenia Rabatu, Organizator zobowiązany jest do uzasadnienia przyczyny tej odmowy.

9. Organizator może ostatecznie odmówić udzielenia Rabatu w szczególności w przypadku nieprzedłożenia przez Uczestnika Programu w salonie wymaganych postanowieniami niniejszego Regulaminu oryginałów dokumentów, uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności dokumentów przedłożonych przez Uczestnika, czy prawdziwości podanych w formularzu zgłoszeniowym okoliczności faktycznych.

10. Udzielony przez Organizatora Rabat może być przez Uczestnika Programu wykorzystany wyłącznie na odtworzenie uszkodzonego bądź utraconego Produktu, z zastrzeżeniem, że Zdarzenie dotyczące tegoż Produktu będzie miało miejsce nie później niż 2 lata od daty jego zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. Uczestnik Programu nie ma możliwości uzyskania równowartości Rabatu w gotówce.

11. W przypadku woli wykorzystania Rabatu na zakup Produktu, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest wyższa od ceny katalogowej Produktu uszkodzonego lub utraconego, Uczestnik Programu otrzyma zniżkę na zakup tego Produktu w wysokości rabatu kwotowego, jaki otrzymałby w przypadku zakupu Produktu tej samej marki oraz o tych samych parametrach jak Produkt uszkodzony bądź utracony.

12. Uczestnik Programu będący Konsumentem, może odstąpić od uczestnictwa w Programie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia potwierdzenia przez Organizatora statusu Uczestnika Programu, o którym mowa w punkcie 10. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

13. W razie odstąpienia, o którym mowa w punkcie 12. powyżej, przystąpienie do udziału w Programie jest uważane za niedokonane, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

§4. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Programie.

2. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, przy czym usuniecie danych jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika w Programie.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych w serwisie dobresklepymotocyklowe znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies, dostępnej pod adresem: https://dobresklepymotocyklowe.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

§5. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, jak też niepoinformowanie Organizatora o aktualnych danych adresowych.

2. Aktualna treść Regulaminu Programu, uwzględniająca wszelkie zmiany Regulaminu Programu, dostępna jest na stronie internetowej dobresklepymotocyklowe.pl

§6. Załączniki do Regulaminu

1. Załącznik do regulaminu - Zestawienie marek i grup produktowych objętych Programem