Promocje

Regulamin konkursu SKARBONKA ZA ANKIETĘ

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Skarbonka za ankietę” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału jest wypełnienie ankiety konkursowej pod adresem:
https://www.webankieta.pl/ankieta/211615/kim-jest-polski-motocyklista.html

2. Konkurs trwa od dnia 17 grudnia 2015 godz. 00:01 do 22 grudnia 2015 godz. 23:59.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Webankieta.

4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich odpowiedzi ankietowych przez Organizatora w serwisie Dobresklepymotocyklowe.pl oraz w serwisach partnerskich Organizatora wraz ze swoim imieniem.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest kask-skarbonka HJC.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu organizator wybierze spośród wszystkich wypełnień ankiety dodanych przez Uczestników to, którego autor otrzyma Nagrodę.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość e-mail w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu.

3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską w obrębie granic Polski.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Skarbonka za ankietę”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ZOBACZ TAKŻE