§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Konkursu „Zwrot kasy od Dobrych Sklepów Motocyklowych”.

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Organizator - POWERBIKE S.A., ul. Batorowska 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000398622, NIP 7811756729, REGON 634638849;

Klient - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszej Promocji;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;

Produkty promocyjne - kaski marki Airoh z serii ST (ST301 i ST501), kaski HJC z serii RPHA, kurtki marki Rebelhorn, kurtki skórzane marki RST, rękawice marki Held, buty marki iXS;

Sklepy - sklepy biorące udział w akcji "wrot kasy od Dobrych Sklepów Motocyklowych”" z autoryzowanej sieci dystrybucyjnej Airoh, HJC, Held, iXS Rebelhorn oraz RST w Polsce, oznaczone na portalu dobresklepymotocyklowe.pl

Regulamin - niniejszy dokument.

§ 2. Okres i zasady trwania Konkursu

1. Promocja trwa w okresie od dnia 1 marca 2019 do dnia 30 czerwca 2019.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji dokona zakupu produktów promocyjnych, dokona ich rejestracji za pomocą formularza w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl/zwrot-kasy oraz odpowie na pytanie konkursowe zawarte w formularzu.

3. Zasady Konkursu - po zakupie produktów promocyjnych w czasie trwania promocji, uczestnik dokonuje rejestracji produktu w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl/zwrot-kasy i odpowiada na pytanie konkursowe zawarte w formularzu.

4. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, któru najlepiej w ocenie Jury odpowie na zadane w formularzu pytanie. Ocenie podlegać będzie kreatywność, poprawność językowa oraz innowacyjne podejście do odpowiedzi.

§ 3. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest zwrot pieniędzy za zakupiony produkt. Zwrotu pieniędzy dokonuje sklep, w którym klient dokonał zakupu produktu. Zwrot ten polega na udzieleniu rabatu do paragonu, stanowiącego dowód zakupu produktu.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Jury złożone z 3 osób - pracowników Organizatora dokona oceny nadesłanych prac. Ocena będzie wynikiem analizy i subiektywnego odczucia Jury.

2. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

3. Organizator nie jest zobowiązany upublicznić nagrodzonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. W każdym miesiącu trwania akcji nagrodzeni zostaną trzej uczestnicy Konkursu, w zależności od terminu zakupu i rejestracji, zgłaszający do konkursu wymienione wyżej produkty marek Airoh, HJC, Held, iXS, Rebelhorn, RST:

- dla produktów zarejestrowanych w marcu 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 kwietnia,
- dla produktów zarejestrowanych w kwietniu 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 maja,
- dla produktów zarejestrowanych w maju 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 czerwca,
- dla produktów zarejestrowanych w czerwcu 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 lipca.

6. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o nagrodzie. Obowiązkiem zwycięzcy jest skontaktować się z Organizatorem Konkursu (dane kontaktowe będą podane w mailu informującym o zwycięstwie) w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości. Jeśli w ciągu 7 dni od wysłania maila potwierdzającego zwycięstwo w Promocji, zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem, konkurs w tym etapie nie zostaje rozstrzygnięty i nagroda nie zostanie przekazana żadnemu z uczestników Konkursu.

7. Odbiór nagrody - zwycięzca ma obowiązek osobiście zgłosić się do sklepu po odbiór Nagrody, obowiązkowo przedstawiając sprzedawcy w sklepie następujące dokumenty:
- dowód zakupu produktu - oryginalny paragon
- mail otrzymany od dobresklepymotocyklowe.pl potwierdzający zwycięstwo w konkursie
- dowód tożsamości.

8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nagroda nie będzie mogła zostać odebrana przez Zwycięzcę Konkursu, przechodzi ona na własność Organizatora i nie zostanie na tym etapie przekazana żadnemu innemu uczestnikowi Konkursu.

9. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe i przekazuje prawa autorskie do swojej wypowiedzi na ręce Organizatora.

10. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

11. Zwycięzca Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora promujących Promocję.

§ 5. Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepach internetowych

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów promocyjnych lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów promocyjnych.