REGULAMIN PROGRAMU „Dobre Sklepy Motocyklowe - ASSISTANCE”

I Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin Programu”) określa zasady funkcjonowania programu „Dobre Sklepy Motocyklowe - ASSISTANCE” (dalej: „Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie.

2. Program jest organizowany oraz zarządzany przez Powerbike S.A. z siedzibą w Dąbrowie, 62-070 przy ul. Batorowskiej 20, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000398622, NIP: 7811756729, REGON 634638849, kapitał zakładowy zapłacony w całości - 1 737 500,00 PLN, (dalej: „Organizator”) przy udziale przedsiębiorców (sklepów) współpracujących z Organizatorem w ramach wspólnego projektu Dobre Sklepy Motocyklowe. Pełna i aktualna lista sklepów biorących udział w programie jest opublikowana na www.dobresklepymotocyklowe.pl

3. Program trwa od dnia ogłoszenia Regulaminu Programu do dnia 31 grudnia 2018 r.

4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II Warunki uczestnictwa w Programie.

5. Program przeznaczony jest wyłącznie dla prawidłowo zarejestrowanych w systemie  informatycznym Organizatora  pełnoletnich  osób  fizycznych, które  w  sklepie biorącym udział w akcji, dokonały  zakupu towaru z bieżącej oferty w cenie detalicznej, bez rabatu (dalej: „Uczestnik Programu”).

6. Każdy Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo oraz uzyskane w ramach Programu korzyści nie podlegają przeniesieniu na osoby trzecie.

7. Każdy Uczestnik Programu może dokonać rejestracji uprawniającej do udziału w Programie wyłącznie jeden raz.

8. W celu przystąpienia do Programu należy w sposób, kompletny i zgodny z prawdą wypełnić w formie elektronicznej formularz rejestracji Uczestnika Programu na stronie internetowej www.dobresklepymotocyklowe.pl w zakładce dotyczącej programu ASSISTANCE.

9. Poprzez dokonanie rejestracji online za pośrednictwem strony internetowej Uczestnik Programu dokonuje akceptacji postanowień Regulaminu Programu.

10. Podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w Programie nabywa status Uczestnika Programu z chwilą potwierdzenia jego udziału przez Organizatora.

11. Wszelkie informacje dotyczące Programu będą przekazywane na podany przez Uczestnika Programu w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

III Zasady Programu.

12. Celem Programu jest umożliwienie Uczestnikom Programu odtworzenia utraconego bądź zniszczonego Produktu zakupionego uprzednio w salonie  zrzeszonym w projekcie Dobre Sklepy Motocyklowe, w przypadku jego uszkodzenia, będącego rezultatem wypadku drogowego bądź utraty związanej z jego kradzieżą (dalej: „Zdarzenie”), poprzez udzielenie Uczestnikowi Programu, na zasadach przewidzianych poniżej, rabatu na zakup nowego Produktu z tego samego asortymentu co utracony lub uszkodzony (oferowanego przez Dobre Sklepy Motocyklowe w cenie nie wyższej niż Produkt zakupiony przez Uczestnika Programu), po cenie obniżonej o 50 % w stosunku do ceny detalicznej oferowanej w Dobrych Sklepach Motocyklowych (dalej „Rabat”).

13. Udzielony rabat może być wykorzystany na zakup Produktu, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest równa lub niższa niż cena katalogowa Produktu uszkodzonego bądź utraconego. Istnieje możliwość wybrania innego produktu, ale jedynie z listy marek, które w danym momencie biorą udział w Programie Dobre Sklepy Motocyklowe ASSISTANCE. Uczestnik nie ma możliwości wykorzystania rabatu na zakup produktu będącego w danym momencie w promocji lub którego cena z innych przyczyn jest obniżona, gdyż promocje nie łączą się. Rabat każdorazowo liczony jest od pierwotnie rekomendowanej, detalicznej ceny katalogowej danego produktu.

14. W ramach Programu ochroną objęte są zakupione przez Uczestników Programu w dowolnym salonie biorącym udział w projekcie Dobre Sklepy Motocyklowe, którego dane widnieją na stronie www.dobresklepymotocyklowe.pl,  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w cenie detalicznej, bez żadnego rabatu, produkty z asortymentu następujących marek: Bell, Berik, RST, Ozone, Rebelhorn, Held, Arai, Airoh, HJC, SW Motech, Fox (wyłącznie buty i kaski) oraz Shift (wyłącznie kaski), zwane „Produktami”, pod warunkiem dokonania rejestracji zakupu Produktu przez Uczestnika Programu za pośrednictwem strony internetowej www.dobresklepymotocyklowe.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu.

15. Program nie obejmuje uszkodzeń czy uraty Produktów wynikających z następujących zdarzeń:

a) zgubienie Produktu;

b) uszkodzenie lub utrata Produktów zakupionych w salonie biorącym udział w projekcie Dobre Sklepy Motocyklowe, lecz nie zarejestrowanych za pośrednictwem strony internetowej www.dobresklepymotocyklowe.pl w ciągu 14 dni od daty zakupu.

16. Rabat przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi Produktu, którego dane widnieją na formularzu rejestracyjnym do programu Dobre Sklepy Motocyklowe ASSISTANCE, który dokonał zakupu Produktu za cenę detaliczną, bez rabatu.

17. W przypadku wystąpienia Zdarzenia, Uczestnik Programu zobowiązany jest do jego zgłoszenia Organizatorowi droga elektroniczną na adres assistance@dobresklepymotocyklowe.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia jego zajścia.

18. Po wystąpieniu Zdarzenia Uczestnik zobowiązany jest do jego zgłoszenia drogą elektroniczną, a następnie we właściwym sklepie, w którym dokonał zakupu towaru. Uczestnik Programu na adres email przypisany do jego konta otrzymuje mailowe potwierdzenie dokonania zgłoszenia Zdarzenia, które jest zobowiązany okazać w salonie w momencie zgłaszania szkody. Ponadto uczestnik Programu zobowiązany jest załączyć kopie następujących dokumentów: 1) dowód zakupu Produktu, 2) zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające fakt udziału w wypadku drogowym bądź fakt dokonania kradzieży Produktu. Równocześnie Uczestnik Programu zobowiązany jest do okazania podczas wizyty we wskazanym salonie oryginałów wyżej wymienionych dokumentów, jak również do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość zgłaszającego.

19. Organizator podejmuję decyzję o przyznaniu Rabatu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania rejestracji Zdarzenia przez Uczestnika Programu. Za dzień rejestracji Zdarzenia uznaje się dzień, w którym otrzymał korespondencję e-mail potwierdzającą fakt rejestracji Zdarzenia. Organizator informuje Uczestnika Programu o podjętej decyzji w drodze korespondencji e-mail na adres przypisany do konta Uczestnika Programu. W przypadku odmowy udzielenia Rabatu, Organizator zobowiązany jest do uzasadnienia przyczyny tej odmowy.

20. Organizator może ostatecznie odmówić udzielenia Rabatu w szczególności w przypadku nieprzedłożenia przez Uczestnika Programu w salonie wymaganych postanowieniami niniejszego Regulaminu oryginałów dokumentów, uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności dokumentów przedłożonych przez Uczestnika, czy prawdziwości podanych w formularzu zgłoszeniowym okoliczności faktycznych.

21. Udzielony przez Organizatora Rabat może być przez Uczestnika Programu wykorzystany wyłącznie na odtworzenie uszkodzonego bądź utraconego Produktu, z zastrzeżeniem, że Zdarzenie dotyczące tegoż Produktu będzie miało miejsce nie później niż 2 lata od daty jego zakupu widniejącej na dowodzie zakupu. Uczestnik Programu nie ma możliwości uzyskania równowartości Rabatu w gotówce.

22. W przypadku woli wykorzystania Rabatu na zakup Produktu, którego cena katalogowa w momencie dokonywania zakupu jest wyższa od ceny katalogowej Produktu uszkodzonego lub utraconego, Uczestnik Programu otrzyma zniżkę na zakup tego Produktu w wysokości rabatu kwotowego, jaki otrzymałby w przypadku zakupu Produktu tej samej marki oraz o tych samych parametrach jak Produkt uszkodzony bądź utracony.

23. Uczestnik Programu będący Konsumentem, może odstąpić od uczestnictwa w Programie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia potwierdzenia przez Organizatora statusu Uczestnika Programu, o którym mowa w punkcie 10. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

24. W razie odstąpienia, o którym mowa w punkcie 23 powyżej, przystąpienie do udziału w Programie jest uważane za niedokonane, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

IV Przetwarzanie danych osobowych.

25. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Programie.

26. Organizator będzie upoważniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, przeprowadzania analizy rynku, jak również do przekazywania danych osobowych Uczestnika Programu innym podmiotom pod warunkiem wyrażenia przez Uczestnika Programu zgody na takie przetwarzanie danych.

27. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, przy czym usuniecie danych jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika w Programie.

28. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do danych mają jedynie przeszkoleni i uprawnieni do tego pracownicy Organizatora.

V Postanowienia końcowe.

29. Aktualna treść Regulaminu Programu, uwzględniają wszelkie zmiany Regulaminu Programu, dostępna jest na stronie internetowej www.dobresklepymotocyklowe.pl.

30. Niniejszy Program nie łączy się z innymi programami promocyjnymi prowadzonymi przez Organizatora.