§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Konkursu „Zgarnij zwrot kasy za kask HJC”.


2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

 1. Organizator – POWERBIKE S.A., ul. Batorowska 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000398622, NIP 7811756729, REGON 634638849;
 2. Klient – osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszej Promocji;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;
 4. Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
 6. KONKURS – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
 7. Produkty promocyjne – kaski marki HJC serii RPHA, modele RPHA11, RPHA70, RPHA MAX EVO
 8. Sklepy – sklepy biorące udział w akcji Kup kask HJC i wygraj zwrot kasy z autoryzowanej sieci dystrybucyjnej HJC w Polsce, oznaczone na portalu dobresklepymotocyklowe.pl
 9. Regulamin – niniejszy dokument.

 

§ 2 Okres i zasady trwania Konkursu

1. Promocja trwa w okresie od dnia 1 marca 2017 do dnia 31 sierpnia 2017.

2. UCZESTNIKIEM konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji dokona zakupu produktów promocyjnych, dokona ich rejestracji za pomocą formularza na portalu www.dobresklepymotocyklowe.pl/hjc oraz odpowie na pytanie konkursowe zawarte w formularzu.

3. ZASADY KONKURSU – po zakupie produktów promocyjnych w czasie trwania promocji, uczestnik dokonuje rejestracji produktu na portalu dobresklepymotocyklowe.pl/hjc i odpowiada na pytanie konkursowe zawarte w formularzu.

4. Zwycięzcą Konkursu zostanie UCZESTNIK, któru najlepiej w ocenie Jury odpowie na zadane w formularzu pytanie. Ocenie podlegać będzie kreatywność, poprawność językowa oraz innowacyjne podejście do odpowiedzi.

 

§ 3 Nagrody w Konkursie

1. NAGRODĄ w Konkursie jest zwrot pieniędzy za zakupiony kask. Zwrotu pieniędzy dokonuje sklep, w którym klient dokonał zakupu kasku. Zwrot ten polega na udzieleniu rabatu do paragonu, stanowiącego dowód zakupu kasku.

 

§ 4 Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Jury złożone z 3 osób – pracowników Organizatora dokona oceny nadesłanych prac. Ocena będzie wynikiem analizy i subiektywnego odczucia Jury.

2. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

3. Organizator nie jest zobowiązany upublicznić nagrodzonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. Nagrodzeni zostaną trzej uczestnicy Konkursu, w zależności od terminu zakupu i rejestracji:

 1. dla produktów zarejestrowanych w terminie 1 marca 2017 do 30 kwietnia 2017, poinformowanie zwycięzcy nastąpi w terminie do 15 maja.
 2. dla produktów zarejestrowanych w terminie 1 maja 2017 do 30 czerwca 2017, poinformowanie zwycięzcy nastąpi w terminie do 15 lipca.
 3. dla produktów zarejestrowanych w terminie 1 lipca 2017 do 31 sierpnia 2017, poinformowanie zwycięzcy nastąpi w terminie do 15 września.

5. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o nagrodzie. Obowiązkiem zwycięzcy jest skontaktować się z Organizatorem Konkursu (dane kontaktowe będą podane w mailu informującym o zwycięstwie) w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości. Jeśli w ciągu 7 dni od wysłania maila potwierdzającego zwycięstwo w Promocji, zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem, konkurs w tym etapie nie zostaje rozstrzygnięty i nagroda nie zostanie przekazana żadnemu z uczestników Konkursu.

6. ODBIÓR NAGRODY - zwycięzca ma obowiązek osobiście zgłosić się do sklepu po odbiór Nagrody, obowiązkowo przedstawiając sprzedawcy w sklepie następujące dokumenty:

 1. dowód zakupu kasku - oryginalny paragon
 2. mail otrzymany od dobresklepymotocyklowe.pl potwierdzający zwycięstwo w konkursie
 3. dowód tożsamości.

7. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nagroda nie będzie mogła zostać odebrana przez Zwycięzcę Konkursu, przechodzi ona na własność Organizatora i nie zostanie na tym etapie przekazana żadnemu innemu uczestnikowi Konkursu.

8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe i przekazuje prawa autorskie do swojej wypowiedzi na ręce Organizatora.

9. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

10. Zwycięzca Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora promujących Promocję.

 

§ 5. Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepach internetowych

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów promocyjnych lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów promocyjnych.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu promocyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

3. W terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania Produktów promocyjnych mogą one zostać wymienione na inne Produkty promocyjne w tej samej cenie, pod warunkiem że zwracane produkty są w stanie niezmienionym (brak śladów użytkowania i/lub zniszczenia), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

§6. Zasady zwrotu oraz wymiany Produktów promocyjnych zakupionych w Salonach

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania przyczyn poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania Produktów promocyjnych, pod warunkiem, ze zwracane produkty znajdują się w stanie niezmienionym (brak śladów użytkowania i/lub zniszczenia), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach niniejszej Promocji Klientowi zwracana jest tylko i wyłącznie cena rzeczywiście przez niego uiszczona za Produkty promocyjne.

3. W terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania Produktów promocyjnych mogą one zostać wymienione na inne Produkty promocyjne w tej samej cenie, pod warunkiem że zwracane produkty są w stanie niezmienionym (brak śladów użytkowania i/lub zniszczenia), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w stosunku do Kompletu.

 

§ 7. Zasady reklamacji

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji pod adres korespondencyjny Organizatora.

2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

 

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Programie oraz w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

2. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub usunięcia, przy czym usuniecie danych jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika w Programie.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dostęp do danych mają jedynie przeszkoleni i uprawnieni do tego pracownicy Organizatora.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepach biorących udział w Promocji, na portalu www.dobresklepymotocyklowe.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.