Aktualności

Regulamin konkursu "Fox Rulezzz"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Fox Rulezzz” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/dobresklepymotocyklowe zwanej dalej “Fanpage”.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) posiadanie konta w serwisie Facebook,
b) dodanie w komentarzu do postu konkursowego odpowiedzi na pytanie "Dlaczego ciuchy, buty i kaski Fox są najlepsze na enduro, motocross i quady?"

3. Konkurs trwa od dnia 6 października 2016 godz. 06:00 do 10 października 2016 godz. 23:59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie są:
a) miejsce pierwsze: koszulka z autografem Taddiego Błażusiaka i zestaw gadżetów Fox
b) miejsce drugie: karta z autografem Taddiego Błażusiaka i zestaw gadżetów Fox
c) miejsce trzecie: karta z autografem Taddiego Błażusiaka i zestaw gadżetów Fox

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. W ciągu 2 dni od zakończenia Konkursu organizator wybierze spośród wszystkich komentarzy dodanych przez Uczestników pod postem konkursowym trzy, których autorzy otrzymają Nagrody.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku w ciągu 2 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu.

3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską w obrębie granic Polski.

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Fox Rulezzz”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

ZOBACZ TAKŻE