Bez kategorii

Regulamin konkursu "Co wiesz o Red Bull 111 Megawatt i Fox"

Regulamin konkursu "Co wiesz o Red Bull 111 Megawatt i Fox"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Co wiesz o Red Bull Megawatt i FOX?” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony podczas imprezy Red Bull 111 Megawatt na terenie imprezy oraz na stoisku FOX Head Polska podczas. 

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- wypełnienie formularza konkursowego poprzez udzielenie odpowiedzi na zawarte w formularzu konkursowym pytania, podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz zaakceptowanie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wybrania Zwycięzcy konkursu,

- oddanie formularza na stoisku FOX Head Polska podczas imprezy Red Bull 111 Megawatt.

Formularze dołączone zostały do pakietów startowych dla zawodników biorących udział w Red Bull 111 Megawatt, będą również dostępne podczas imprezy Red Bull 111 Megawatt na stoisku FOX Head Polska oraz u hostess FOX.

2. Konkurs trwa od 8 do 9 września 2018.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

- voucher o wartości 1000 zł na zakup produktów FOX

- torba FOX Track Side Roller 

- gogle FOX VUE

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. 9 września na zakończenie imprezy Red Bull 111 Megawatt Organizator wybierze spośród wszystkich formularzy konkursowych wypełnionych przez Uczestników trzy, których autorzy otrzymaja Nagrody.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na zakończenie imprezy Red Bull 111 Megawatt.

3. Nagrody zostaną przekazana Zwycięzcy bezpośrednio po ogłoszeniu.W przypadku nieobecności Zwycięzców podczas rozdania nagród, Organizator poinformuje Zwycięzców o wygranej telefonicznie lub drogą mailową.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Red Bull 111 Megawatt – Konkurs FOX”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu ywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

ZOBACZ TAKŻE