§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji „Zgarnij zimową czapkę FOX" (zwanej dalej „Promocją"), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem")
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Akcja prowadzona jest poprzez kupon dystrybuowany z Magazynem X-Cross (nr 44 XII 2017 – I.2018). Regulamin akcji dostępny jest na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl/x-cross

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) zakup magazynu X-Cross (nr 44 XII 2017 – I.2018),
b) zakup w przewidzianym regulaminem terminie produktów objętych Promocją (produkty marek: Fox, Shift, EVS, POD, off-roadowe kaski Airoh oraz Bell) za min. 500 PLN. Zakupy muszą zostać dokonane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Dobrych Sklepach Motocyklowych. Lista sklepów dostępna jest na tej stronie.
c) poprawne wypełnienie formularza na stronie dobresklepymotocyklowe/X-cross
2. Promocja trwa od momentu ukazania się 44. numeru Magazynu X-Cross do końca lutego 2018.

§ 3.Nagrody

1. Nagrodami w Promocji są zimowe czapki marki Fox oraz ich wysyłka do Uczestników Promocji.
2. Na jeden paragon uczestnik może otrzymać jedną czapkę. Niedopuszczalne jest wielokrotne rejestrowanie tego samego paragonu w celu otrzymania większej liczby nagród.
2. Nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Odbiór nagrody

1. W ciągu 7 dni od wypełnienia formularza Organizator wyśle na zarejestrowany adres wybraną przez Uczestnika czapkę.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Zgarnij czapkę Fox"
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.