§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „MotoRmanii szał" (zwanym dalej „Promocją"), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem")

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony na stronie https://dobresklepymotocyklowe.pl

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a) wypełnienie formularza na stronie dobresklepymotocyklowe.pl/motormania
b) pobranie aplikacji MotoRmania ze sklepu Play lub iTunes

2. Promocja trwa od dnia 28.06.2017 do wyczerpania kodów.

 

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą w Promocji jest bezpłatne pobranie marcowego numeru czasopisma Motormania.

2. Nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. ODBIÓR NAGRODY

1. W ciągu 2 dni od wypełnienia formularza organizator wyśle na zarejestrowany mail kod, który uprawnia do pobrania czasopisma online.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Promocji, jednak nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Promocja MotoRmanii Szał"

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.