Bez kategorii

Regulamin akcji "Kup drugi produkt marki IXS taniej w 4Ride.pl"

Regulamin akcji "Kup drugi produkt marki IXS taniej w 4Ride.pl"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Akcji „Kup drugi produkt IXS taniej w 4ride.pl”.

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Organizator - POWERBIKE S.A., ul. Batorowska 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000398622, NIP 7811756729, REGON 634638849;

Klient - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszej Promocji;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Akcja - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;

Produkty promocyjne – Produkty, które zostały zakupione w jednym ze sklepów sieci 4Ride.pl: Rękawice marki IXS, buty marki IXS, kombinezony jedno i dwuczęściowe marki IXS, kurtki i spodnie tekstylne marki IXS;

Sklepy – Sklepy sieci 4Ride.pl

Regulamin - niniejszy dokument.

§ 2. Okres i zasady trwania Konkursu

1. Promocja trwa w okresie od dnia 17 czerwca 2019 do dnia 31 lipca 2019.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji dokona zakupu produktów promocyjnych w dowolnym Sklepie sieci 4Ride.pl

3. Zasady Konkursu - po zakupie produktów promocyjnych w czasie trwania promocji, uczestnik może dokonać zakupu kolejnych produktów marki IXS w obniżonej kwocie.

   Odpowiednio za zakup:

  1. Butów lub rękawic marki IXS – uczestnik może nabyć kolejny produkt marki IXS w cenie obniżonej o 20 zł w dowolnym sklepie sieci 4RIDE.PL przez okres trwania akcji
  2. Spodni lub kurtki tekstylnej marki IXS – uczestnik może nabyć kolejny produkt marki IXS w cenie obniżonej o 50 zł w dowolnym sklepie sieci 4RIDE.PL przez okres trwania akcji
  3. Kombinezonu sportowego jedno lub dwuczęściowego marki IXS – uczestnik może nabyć kolejny produkt marki IXS w cenie obniżonej o 100 zł w dowolnym sklepie sieci 4RIDE.PL przez okres trwania akcji

§ 3. Zasady reklamacji

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Akcji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Akcji pod adres korespondencyjny Sklepu, w którym dokonano zakupu.

2. Sklep ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl oraz w siedzibie Organizatora.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

ZOBACZ TAKŻE