Bez kategorii

Regulamin konkursu "Twórz z nami markę Rebelhorn i zamień swoją starą kurtkę na nową"

Regulamin konkursu "Twórz z nami markę Rebelhorn i zamień swoją starą kurtkę na nową"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Konkursu „Twórz z nami markę Rebelhorn i wymień starą kurtkę na nową" (zwanego dalej "Konkursem")

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:
Organizator - POWERBIKE S.A., ul. Batorowska 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000398622, NIP 7811756729, REGON 634638849;
Uczestnik - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);
Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;
Zgłoszenie – wypełniony i wysłany do Organizatora formularz konkursowy
Regulamin - niniejszy dokument.

§ 2. Okres trwania i zasady Konkursu

1. Konkurs trwa od momentu jego ogłoszenia w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl do dnia 31 lipca 2019. Zgłoszenia nadesłane później niż czas zakończenia konkursu nie będą brane pod uwagę przy wyborze Zwycięzcy.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która:
a) posiada jeden z wymienionych w § 2 pkt 3 modeli kurtek marki Rebelhorn,
b) zarejestrowała swoją kurtkę Rebelhorn w programie 5 lat gwarancji prowadzonym przez Organizatora
b) w czasie trwania konkursu w sposób kompletny i zgodny z prawdą wypełni otrzymany od Organizatora drogą mailową formularz, odpowiadając na zawarte w nim pytania.

3. Modele kurtek Rebelhorn biorące udział w akcji to: Patrol, Hardy II, Hardy II Lady, Hardy Pro, Cubby III, Hiker II, Hiker II Lady, Hiflow III i Hiflow III Lady, Borg.

4. Osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia udziału w Konkursie nabywa status Uczestnika Konkursu z chwilą potwierdzenia jego udziału przez Organizatora w formie wiadomości e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, np. niepełne lub niepoprawne bądź nieprawdziwe (fikcyjne) dane. Organizator nie ma obowiązku informować podmiotu dokonującego zgłoszenia o błędnie wypełnionym formularzu zgłoszeniowym.

5. Zasady Konkursu: Uczestnik wypełnia formularz otrzymany od Organizatora drogą mailową, który Organizator wysłał Uczestnikowi na adres podany podczas rejestracji w programie Organizatora 5 Lat Gwarancji, i odpowiada na zadane w nim pytania. Spośród nadesłanych Zgłoszeń Organizator wybiera te, których Autorzy otrzymają przewidziane Regulaminem nagrody.

6. Zgłoszone do konkursu odpowiedzi i zdjęcia muszą spełniać określone poniżej standardy:
Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu odpowiedzi i zdjęć zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne.

7. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który najlepiej w ocenie Jury odpowie na zadane w formularzu pytania. Ocenie podlegać będzie kreatywność, poprawność językowa, nadesłane zdjęcia oraz innowacyjne podejście do odpowiedzi.

8. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu będą przekazywane na podany przez Uczestników Konkursu w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

§ 3. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie jest 5 kurtek Rebelhorn.

2. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 Uczestników, z których każdy, jako nagrodę otrzyma jedną kurtkę.

3. Zwycięzca Konkursu jako nagrodę otrzymuje taki sam model kurtki, jak ten, który zadeklarował w swoim Zgłoszeniu, w wybranym przez siebie kolorze i rozmiarze. W przypadku braku dostępności w magazynie Organizatora modelu kurtki, który Uczestnik zadeklarował w swoim Zgłoszeniu z uwagi na zastąpienie ww. modelu jego nowszą wersją, Uczestnik otrzyma nowszy model.

4. W ramach nagrody, Zwycięzca ma prawo wybrać z oferty Organizatora inną kurtkę marki Rebelhorn, o ile jej wartość detaliczna nie przekracza wartości posiadanej przez Uczestnika kurtki w momencie zakupu, liczonej w cenie detalicznej. 

5.. W ramach nagrody, Zwycięzca ma również prawo wybrać z oferty Organizatora inną kurtkę marki Rebelhorn, której wartość liczona w cenie detalicznej przekracza wartość posiadanej przez Uczestnika kurtki w momencie zakupu. W takim przypadku, Organizator wyśle Uczestnikowi droższą kurtkę, a Uczestnik jest zobowiązany dopłacić różnicę w cenie kurierowi podczas odbioru nagrody

6. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę.

7. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania Nagród.

1. Jury złożone z 3 osób - pracowników Organizatora dokona oceny nadesłanych Zgłoszeń. Wybierając Zwycięzcę, Jury dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc pod uwagę treść Zgłoszenia i jego zgodność z określonymi w § 2. Zasadami konkursu

2. Jury dokona wyboru Zwycięzcy do 31 sierpnia 2019 r.

3. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

4. Organizator nie jest zobowiązany upublicznić nagrodzonego Zgłoszenia.

5. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie mailowo. Obowiązkiem Zwycięzcy jest skontaktowanie się z Organizatorem Konkursu (dane kontaktowe będą podane w mailu informującym o zwycięstwie) w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości i poinformowanie organizatora o wybranym rozmiarze i kolorze kurtki, którą chciałby otrzymać jako nagrodę oraz o adresie wysyłki, na jaki Organizator prześle kurtkę stanowiącą nagrodę. Jeśli w ciągu 14 dni od wysłania maila potwierdzającego zwycięstwo w Konkursie, zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem, nagroda przepada.

§ 5. Przekazanie i odbiór nagrody

1. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych. W przypadku braku dostępności wybranej przez Zwycięzcę kurtki w magazynie Organizatora, termin wysłania nagrody może ulec wydłużeniu, a Organizator poinformuje o tym fakcie Zwycięzcę. Organizator zobowiązuje się wysłać nagrodę niezwłocznie po uzupełnieniu stanu magazynowego.

2. Organizator wysyła Nagrodę na swój koszt przesyłką kurierską na podany przez Zwycięzcę adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Przy odbiorze nagrody Zwycięzca zobowiązuje się oddać Organizatorowi swoją starą kurtkę, której posiadanie zadeklarował w Zgłoszeniu.

4. Organizator odbierze starą kurtkę od Zwycięzcy na swój koszt

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przechodzi ona na własność Organizatora i nie zostanie na tym etapie przekazana żadnemu innemu uczestnikowi Konkursu.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi oraz zdjęć i przekazuje prawa autorskie do swoich wypowiedzi na ręce Organizatora.

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

8. Zwycięzca wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku zawartego na przesłanych zdjęciach w materiałach promocyjnych marki Rebelhorn w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.

§ 6. Prawa autorskie.

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorowi na okres 5 lat niewyłącznej licencji na korzystanie z zawartych w Zgłoszeniu odpowiedzi oraz zdjęć i utrwalonego na nich wizerunku na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności: na
a) zwielokrotnianie wszelkimi technikami, zwłaszcza wielkoseryjnej produkcji przemysłowej,
b) rozpowszechnienie i korzystanie bez ograniczeń,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) wprowadzenie do pamięci komputera,
e) publiczna prezentacja,
f) publiczne udostępnienie w sieci Internet,
g) wystawienie,
h) wykorzystanie w marketingu i reklamie, w szczególności: www, reklama prasowa, ulotki, katalogi, standy reklamowe, rollupy, nośniki indoor, nośniki outdoor małoformatowe
bez ograniczeń terytorialnych.

2. Organizator ma prawo dobrowolnie modyfikować wybrane zdjęcia, nanosić na nie napisy, hasła reklamowe, logotypy marek Rebelhorn i Dobre Sklepy Motocyklowe, dokonywać retuszu i fotomontażu, na co Zleceniobiorca wyraża zgodę w terminie przewidzianym w .§ 6 pkt 1.

3. Uczestnik godzi się również na ewentualne skracanie oraz przerabianie materiałów reklamowych powstałych z wykorzystaniem swojego wizerunku.

4. Zezwolenia udzielone w powyższych punktach są bezwarunkowe i nieodwołalne. 

5. Zwycięzca w takim zakresie w jakim udziela licencji wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na fotografii zawartej w Zgłoszeniu. Poza Nagrodą Zwycięzcy nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie powyższej licencji i wykorzystanie jego wizerunku

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na cele związane z jego uczestnictwem w Konkursie oraz w związku z przyznaną Organizatorowi licencją na wykorzystanie zawartych w Zgłoszeniu odpowiedzi, zdjęć i wizerunku Uczestnika.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z przeprowadzeniem konkursu jest Organizator. Każdemu Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, uzupełnienia lub do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej uprzednio zgody, przed jej cofnięciem.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych na stronie rebelhorn.com znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies, dostępnej pod adresem: https://rebelhorn.com/privacy-note/

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem " Twórz z nami markę Rebelhorn "

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ZOBACZ TAKŻE