Bez kategorii

Regulamin konkursu "Tajemnicza paczka od Rebelhorn"

Regulamin konkursu "Tajemnicza paczka od Rebelhorn"

Regulamin konkursu "Tajemnicza paczka od Rebelhorn"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Tajemnicza paczka od Rebelhorn" (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma  POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

 2. Fundatorem nagród jest Organizator.

 3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony dobresklepymotocyklowe.pl//zdobadz-5-lat-gwarancji i trwa od 3.06.2019 do momentu, kiedy do Organizatora wpłynie dziesięć pierwszych rejestracji kurtek Rebelhorn Borg w programie 5 lat gwarancji. 

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- zakup kurtki Rebelhorn Borg w sklepie należącym do sieci dobresklepymotocyklowe.pl. Lista sklepów dostępna jest na stronie dobresklepymotocyklowe.pl/sklepy

- rejestracja zakupionej kurtki Borg w programie 5 lat gwarancji. Formularz rejestracyjny dostępny jest  na stronie dobresklepymotocyklowe.pl/zdobadz-5-lat-gwarancji

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów gadżetów marki Rebelhorn 

 2. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. Nagrodę otrzyma pierwszych dziesięciu osób, które zarejestrują zakup kurtki Rebelhorn Borg w programie 5 lat gwarancji. 

 2. Organizator poinformuje Uczestnika o wygranej drogą mailową, na adres podany przez Uczestnika przy rejestracji w programie 5 lat gwarancji. 

 3. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody. W przypadku niedotrzymania 

 w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

 4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową lub kurierską w obrębie granic Polski.

 5. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany 

 danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.  

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie do 1 sierpnia 2019.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Tajemnicza paczka od Rebelhorn”

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

ZOBACZ TAKŻE