Bez kategorii

Regulamin konkursu "Znasz markę Rebelhorn?" na Speed Ladies Camp 2019

Regulamin konkursu "Znasz markę Rebelhorn?" na Speed Ladies Camp 2019

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Znasz markę Rebelhorn? (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagród jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony podczas imprezy Speed Ladies Camp 2019 w dniach 31 maja 2019 do 1 czerwca 2019.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- wypełnienie formularza konkursowego poprzez poprawne udzielenie odpowiedzi na zawarte w formularzu konkursowym pytania, podanie imienia oraz numeru telefonu

- wrzucenie wypełnionego formularza do urny konkursowej podczas imprezy Speed Ladies Camp 2019.

2. Konkurs trwa od 31 maja 2019 do 1 czerwca 2019

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są:

- bon na zakup produktów Rebelhorn o wartości 1000 zł
- 3 body termoaktywne Rebelhorn

2. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. Organizator wybierze spośród wszystkich formularzy konkursowych wypełnionych przez Uczestników jeden, którego autor otrzyma Nagrodę główną - bon o wartości 1000 zł na zakup produktów Rebelhorn oraz trzy, których autorzy otrzymają nagrody dodatkowe - body termoaktywne Rebelhorn.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony 1 czerwca podczas imprezy Speed Ladies Camp 2019.

3. Podczas ogłoszenia wyników konkursu, Organizator przekaże Zwycięzcy bon uprawniający do zakupu produktów Rebelhorn on wartości 1000 zł (wartość liczona wg. cen detal brutto, opublikowanych na stronie katalog.dobresklepymotocyklowe.pl w momencie wyboru nagrody przez Zwycięzcę). Zwycięzca wybierze produkty, które chce otrzymać w ramach nagrody i poinformuje o swoim wyborze Organizatora drogą mailową, na adres kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania nagrody. Organizator wyśle nagrodę na swoj koszt na wskazany przez Zwycięzcę adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w tym z powodu braku kontaktu ze strony Zwycięzcy.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS Znasz markę Rebelhorn Speed Ladies Camp 2019”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ZOBACZ TAKŻE