Regulamin konkursu WYGRAJ WYPRAWĘ ŻYCIA

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin precyzuje warunki Konkursu „Wygraj wyprawę życia".

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Organizator - POWERBIKE S.A., ul. Batorowska 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000398622, NIP 7811756729, REGON 634638849;

Przyrzekający Nagrody - TIME2MOTO Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ewangelickiej 4, 98-300 Wieluń, wpisana do rejestru organizatorów turystyki nr 470 Marszałka województwa łódzkiego, KRS 0000767732, nr NIP 8322083958;

Klient - osoba fizyczna, biorąca udział w niniejszym Konkursie;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszym Konkursie;

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Konkurs - akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;

Produkty promocyjne - sprzedawane w sklepach sieci Dobre Sklepy Motocyklowe produkty niniejszych marek: Airoh, Arai, Bell, Fox, Held, HJC, iMX, iXS, Ozone, Rebelhorn, RST, Shift oraz SW-Motech.

Sklepy - sklepy biorące udział w akcji „Wygraj wyprawę życia" z autoryzowanej sieci dystrybucyjnej Airoh, Arai, Bell, Fox, Held, HJC, iMX, iXS, Ozone, Rebelhorn, RST, Shift oraz SW-Motech w Polsce, oznaczone w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl

Regulamin - niniejszy dokument.

§ 2. Okres i zasady trwania Konkursu

1. Promocja trwa od dnia 24. maja 2019 do dnia 31. sierpnia 2019.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba fizyczna, która w okresie trwania promocji dokona zakupu produktów promocyjnych, dokona ich rejestracji za pomocą formularza w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl/time2moto oraz odpowie na pytanie konkursowe zawarte w formularzu.

3. Zasady Konkursu - po zakupie produktów promocyjnych w czasie trwania promocji, uczestnik dokonuje rejestracji produktu w serwisie dobresklepymotocyklowe.pl/time2moto i odpowiada na pytanie konkursowe zawarte w formularzu.

4. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który najlepiej w ocenie Jury odpowie na zadane w formularzu pytanie. Ocenie podlegać będzie kreatywność, poprawność językową oraz innowacyjne podejście do odpowiedzi.

§ 3. Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd do Hiszpanii, organizowany przez Przyrzekającego Nagrodę, o wartości od 2.199 zł.

2. W skład Nagrody wchodzą:
- wynajęcie motocykla
- noclegi
- śniadania
- transfer lotniskowy w obie strony (Malaga - Vinuela)

3. Zwycięzca jest zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów lotu oraz paliwa.

§ 4. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Jury złożone z 3 osób, pracowników Organizatora, dokona oceny nadesłanych prac. Ocena będzie wynikiem analizy i subiektywnego odczucia Jury.

2. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega reklamacji.

3. Organizator nie jest zobowiązany upublicznić nagrodzonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4. W pierwszym miesiącu trwania akcji zostanie nagrodzonych dwoje, w kolejnych sześcioro Uczestników.

5. W zależności od terminu zakupu i rejestracji, zgłaszający do konkursu wymienione wyżej Produkty Promocyjne:
- dla produktów zarejestrowanych w maju 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 czerwca,
- dla produktów zarejestrowanych w czerwcu 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 lipca,
- dla produktów zarejestrowanych w lipcu 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 sierpnia,
- dla produktów zarejestrowanych w sierpniu 2019, poinformowanie zwycięzców nastąpi w terminie do 15 września.

6. Zwycięzca zostanie poinformowany mailowo o nagrodzie. Obowiązkiem zwycięzcy jest skontaktować się z Organizatorem Konkursu (dane kontaktowe będą podane w mailu informującym o zwycięstwie) w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości. Jeśli w ciągu 7 dni od wysłania maila potwierdzającego zwycięstwo w Konkursie, Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem, konkurs w tym etapie nie zostaje rozstrzygnięty i nagroda nie zostanie przekazana żadnemu z uczestników Konkursu.

7. Odbiór nagrody - Zwycięzca ma obowiązek osobiście zgłosić się do sklepu po odbiór Nagrody, obowiązkowo przedstawiając sprzedawcy w sklepie następujące dokumenty:
- dowód zakupu produktu - oryginalny paragon
- mail otrzymany od dobresklepymotocyklowe.pl potwierdzający zwycięstwo w konkursie
- dowód tożsamości.

8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Nagroda nie będzie mogła zostać odebrana przez Zwycięzcę Konkursu, przechodzi ona na własność Organizatora i nie zostanie na tym etapie przekazana żadnemu innemu uczestnikowi Konkursu.

9. Po odebraniu nagrody Zwycięzca jest zobowiązany do zgłoszenia się do niezwłocznego skontaktowania się z Przyrzekającym Nagrody w celu ustalenia terminu wyjazdu. Wyjazd musi nastąpić nie później niż w ciągu 12 miesięcy od otrzymania informacji od Organizatora o zwycięstwie w konkursie.

10. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych odpowiedzi na pytanie konkursowe i przekazuje prawa autorskie do swojej wypowiedzi na ręce Organizatora.

11. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

12. Zwycięzca Promocji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora promujących Promocję.

§ 5. Zasady zwrotu i wymiany Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepach internetowych

1. Zwrot i wymiana Produktów Promocyjnych odbywa się na zasadach określonych przez prawo, w szczególności zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest POWERBIKE S.A. z siedzibą w Dąbrowie, 62-070 Dopiewo, ul. Batorowska 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miato i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000398622, posiadającą nr NIP: 7811756729, kapitał zakładowy w wysokości 1.737.500,00zł - wpłacony w całości.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

3. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od Organizatora. Wówczas dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane również do tego celu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności dostępnej pod adresem: https://dobresklepymotocyklowe.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies

4. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od Przyrzekającego nagrodę. Wówczas dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane również do tego celu, zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności dostępnej pod adresem: time2moto.pl

§7. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub e-mailem na następujący adres e-mail Organizatora: kontakt@dobresklepymotocyklowe.pl, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres mailowy podany podczas rejestracji oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Organizator w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku pisemnie albo e-mailem - w zależności od tego, w jaki sposób została zgłoszona reklamacja.