Bez kategorii

Regulamin konkursu "Co wiesz o HJC i Speed Ladies?"

Regulamin konkursu "Co wiesz o HJC i Speed Ladies?"


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Co wiesz o HJC i Speed Ladies?” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma POWERBIKE S.A. z siedzibą przy ul. Batorowskiej 20, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo (zwana dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs jest prowadzony podczas imprezy Warsaw Motorcycle Show 2019 w Nadarzynie na terenie imprezy oraz na stoisku Speed Ladies i Świata Motocykli podczas trwania tego wydarzenia.


§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

- wypełnienie formularza konkursowego poprzez poprawne udzielenie odpowiedzi na zawarte w formularzu konkursowym pytania, podanie imienia oraz numeru telefonu

- oddanie formularza na stoisku Speed Ladies i Świata Motocykli podczas imprezy Warsaw Motorcycle Show 2019 w Nadarzynie

Formularze konkursowe dostępne są na stoisku Speed Ladies oraz Świata Motocykli podczas wydarzenia Warsaw Motorcycle Show 2019 w Nadarzynie.

2. Konkurs trwa od 1 do 3 marca 2019.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest:

- kask HJC i70 w wybranym przez zwycięzcę konkursu malowaniu

2. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. 3 marca na zakończenie imprezy Warsaw Motorcycle Show 2019 w Nadarzynie Organizator wybierze spośród wszystkich formularzy konkursowych wypełnionych przez Uczestników jeden, którego autor otrzyma Nagrodę.

2. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na zakończenie imprezy Warsaw Motorcycle Show 2019 w Nadarzynie lub najpóźniej do 4 marca 2019 w mediach społecznościowych (facebook) Speed Ladies oraz HJC Helmets Polska.

3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy po zakończeniu wydarzenia Warsaw Motorcycle Show 2019 w Nadarzynie, po wybraniu przez Zwycięzcę rozmiaru oraz malowania Nagrody. Organizator zobowiązuje się przesłać do Zwycięzcy Nagrodę za pomocą firmy kurierskiej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “KONKURS HJC oraz SPEED LADIES - Warsaw Motorcycle Show 2019”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

ZOBACZ TAKŻE